• Παράγραφος 5 Κατά την σπογγαλιεία ο αλιέας βρίσκεται συνήθως σε κατάδυση για όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας του. Η βιωματική συμμετοχή των επισκεπτών – τουριστών σε διαδικασίες χρήσης των σπογγαλιευτικών εργαλείων και μεθόδων μπορεί να προϋποθέτει τη συνοδεία του σπογγαλιέα στον βυθό της θάλασσας με εφαρμογή καταδυτικών τεχνικών με χρήση αυτόνομου καταδυτικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, το καταδυτικό τμήμα της διαδικασίας δεν διαφέρει σε τίποτε από εκείνο που παρέχεται μέσω των παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και ουσιαστικά διέπεται από τους ίδιους διεθνής κανονισμούς ασφαλείας, τους οποίους το προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επισκέπτες – τουρίστες είναι πιθανό να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιτότητα και το προσωπικό που παρέχει τις καταδυτικές υπηρεσίες να εκτίθεται σε σοβαρές ποινικές και αστικές ευθύνες. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Οι σπογγαλιείς που παρέχουν βιωματική συμμετοχή των επισκεπτών – τουριστών ενώ αυτοί βρίσκονται σε κατάδυση, Α) Να λειτουργούν βάση των απαιτήσεων που προβλέπεται για την έκδοση της «Άδειας Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» (Ν 3409/2005) ή Β) Να έχουν συμπράξει με «Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» (Ν 3409/2005) και οι υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής να παρέχονται από πιστοποιημένο προσωπικό με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή ασφαλών διαδικασιών.