Άρθρο 13: Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών

1. Η αλιεία και η σπογγαλιεία ως δραστηριότητα αλιευτικού τουρισμού, πραγματοποιείται αποκλειστικά από αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος εφοδιασμένο αντίστοιχα με επαγγελματική άδεια αλιείας ή επαγγελματική άδεια σπογγαλιείας, με δυνατότητα επιβίβασης και ενδιαίτησης σε αυτό ατόμων που δεν ανήκουν στο πλήρωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Ο αλιέας, κάτοχος επαγγελματικού σκάφους μπορεί να αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, εφόσον αυτές διεξάγονται με τη χρήση επαγγελματικών μέσων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την αλιεία.
3. Kατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις επιτρέπεται αλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας και Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού, να χρησιμοποιούνται, για την επιχειρηματική άσκηση αλιευτικού τουρισμού, και να επιβιβάζονται σε αυτά επισκέπτες-τουρίστες για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού. Ομοίως επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις επαγγελματικά σπογγαλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με τις αντίστοιχες άδειες να χρησιμοποιούνται, για την εξυπηρέτηση και διεξαγωγή του αλιευτικού τουρισμού και να επιβιβάζονται σε αυτά τουρίστες για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.
4. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μόνον για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α΄ 211).
5. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών εκ μέρους επαγγελματιών αλιέων και σπογγαλιέων για δραστηριότητες α) επί του αλιευτικού σκάφους β) σχετικά με την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων και γ) σχετικά με τη βιωματική συμμετοχή των επισκεπτών-τουριστών σε διαδικασίες χρήσης των αλιευτικών ή και σπογγαλιευτικών εργαλείων και μεθόδων, ρυθμίζεται, αποκλειστικά, από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία προωθούν ενέργειες αλιευτικού τουρισμού και είναι εφοδιασμένα με την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού.
7. Οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών εντασσόμενη στις δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου διαφορετική από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών τουρισμού υπαίθρου και διέπεται από τις σχετικές με τον τουρισμό υπαίθρου διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών προς άσκηση του αλιευτικού τουρισμού σε περιοχές ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων απαιτείται έγκριση της αδειοδοτούσας την ιχθυοτροφική εκμετάλλευση αρχής.

 • Οταν η συμμετοχή των τουριστών σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού όσον αφορά στην σπογγαλιεία και πραγματοποιείται με αναπνευστικές συσκευές θα πρέπει να υπόκειται στον καταδυτικό νόμο 3409/2005 για την παροχή αυτού του είδους υπηρεσιών.
  Προτείνουμε οι επαγγελματίες του αλιευτικού τουρισμού να παρέχουν τις παραπάνω δραστηριότητες σε συνεργασία με μόνιμα αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής (Ν.3409/2005)
  ή
  να παρέχουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες με βάση τις απαιτήσεις του Ν3409/2005 για την απόκτηση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας για την παροχή καταδυτικών υπηρεσιών από αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 08:58 | ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ

  Η παραγραφος 6 δεν είναι ορθή διότι το άρθρο αναφέρεται σε αλιευτικό σκάφος και όχι σε επαγγελματικό σκάφος αναψυχής.Θα δημιουργηθεί σοαβρό πρόβλημα με το άρθρο αυτό.

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 14:57 | Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.

  1.Nα διαγραφεί η παράγραφος 6 που αφορά τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Η συγκεκριμένη διάταξη βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την όλη φιλοσοφία του Αλιευτικού Τουρισμού.
  2.Η παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί για να καλύψει τόσο τα Δημόσια ιχθυοτροφεία, όσο και τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και συγκεκριμένα:
  «8. Για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών προς άσκηση αλιευτικού τουρισμού, απαιτείται έγκριση, για με τα Δημόσια Ιχθυοτροφεία (Λιμνοθάλασσες) της αρμόδιας για τη μίσθωσή τους αρχής και για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, της αδειδοτούσας αρχής».

  Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.

 • Παράγραφος 5

  Κατά την σπογγαλιεία ο αλιέας βρίσκεται συνήθως σε κατάδυση για όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας του. Η βιωματική συμμετοχή των επισκεπτών – τουριστών σε διαδικασίες χρήσης των σπογγαλιευτικών εργαλείων και μεθόδων μπορεί να προϋποθέτει τη συνοδεία του σπογγαλιέα στον βυθό της θάλασσας με εφαρμογή καταδυτικών τεχνικών με χρήση αυτόνομου καταδυτικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, το καταδυτικό τμήμα της διαδικασίας δεν διαφέρει σε τίποτε από εκείνο που παρέχεται μέσω των παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και ουσιαστικά διέπεται από τους ίδιους διεθνής κανονισμούς ασφαλείας, τους οποίους το προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επισκέπτες – τουρίστες είναι πιθανό να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιτότητα και το προσωπικό που παρέχει τις καταδυτικές υπηρεσίες να εκτίθεται σε σοβαρές ποινικές και αστικές ευθύνες.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  Οι σπογγαλιείς που παρέχουν βιωματική συμμετοχή των επισκεπτών – τουριστών ενώ αυτοί βρίσκονται σε κατάδυση,

  Α) Να λειτουργούν βάση των απαιτήσεων που προβλέπεται για την έκδοση της «Άδειας Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» (Ν 3409/2005) ή

  Β) Να έχουν συμπράξει με «Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» (Ν 3409/2005) και οι υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής να παρέχονται από πιστοποιημένο προσωπικό με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή ασφαλών διαδικασιών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2011, 01:22 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΕΙΕΥΜΑΤΩΝ(ΠΙΑΣΙΜΟ κ’ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ) ΠΡΑΓΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ!

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 23:50 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Θα ήταν χρήσιμο να προσθεθεί και εδώ στην σχετική παράγραφο ότι δεν χρειάζεται ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας και για τους τουρίστες που επιβαίνουν σε τουριστικά επαγγελματικά σκάφη και επιθυμούν να ψαρέψουν .Είμαι κάτοχος ενός επαγγελματικού ( παραδοσιακό τρεχαντήρι) και μου επιβλήθηκε πρόστιμο από το λιμενάρχειο γιατί τουρίστας έριξε πετονιά για καθετή

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 22:49 | ΔΗΜ.ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο άρθρο 13: Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών, η παράγραφος 6
  «Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία προωθούν ενέργειες αλιευτικού τουρισμού και είναι εφοδιασμένα με την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού»
  νομοτεχνικά δεν είναι ορθή καθώς το άρθρο αναφέρεται σε αλιευτικό σκάφος ενώ παρεμβάλεται η παρ. 6 που αναφέρεται σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.
  Επιπρόσθετα φρονώ ότι είναι περιττή η διάταξη αυτή εκτός και αν εισπρακτικοί λόγοι την επιβάλλουν (ειδική άδεια).Θα προκαλέσει σύγχυση και αντεγκλήσεις μεταξύ επαγγελματιών με διαφορετικό προσανατολισμό (επαγγελματίες αλιείς-τουριστικό γιώτινγκ).

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 17:30 | Ομοσπονδία Αγροτικών Αλιευτικών Συλλογων των Παραμεθοριων Νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 : ΣΥΜΛΠΗΡΩΝΕΤΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : Η ΑΛΙΕΙΑ-ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ-ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.
  ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ.
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ-ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ