• 6. Στο Άρθρο 27 «Το άρθρο 31 του ν. 2160/1993 …» που αντικαθίσταται, να συμπληρωθεί το εδάφιο ε) της παραγράφου 2 του Άρθρου 31 «Δημιουργία Μαρίνων. Πρωτοβουλία - Διαδικασία - Εκμετάλλευση» του ν. 2160/1993 ως ακολούθως: «2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού των πιο κάτω δικαιολογητικών: (α) Γενικό Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:10.000, ………. (ε) Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα αυτών. (στ) …….».