Άρθρο 27: Το άρθρο 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 31 : Δημιουργία μαρίνων. Πρωτοβουλία – Διαδικασία – Εκμετάλλευση
1. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος ή επικαρπωτής του παράκτιου ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χωροθετήσει και να κατασκευάσει μαρίνα.
2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού των πιο κάτω δικαιολογητικών:
(α) Γενικό Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:10.000, ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.
(β) Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 ή 1:2.000, στο οποίο εμφαίνονται η αιτούμενη ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η τυχόν καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των τυχόν νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας.
(γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακος 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και κατασκευών, στο οποίο θα εμφαίνονται τα στοιχεία της περιπτώσεως (β), η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, η έκταση της περίφραξης, κλπ. Ο συντελεστής δόμησης δεν θα υπερβαίνει το 0,4 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης, τα δε κτίρια ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή της παραλίας.
(δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
(ε) Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων υποδομής για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα αυτών.
(στ) Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης.
(ζ) Τίτλοι κυριότητας ή δικαιώματα επικαρπίας.
(η) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.) για την χερσαία και την θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, που εκδίδεται -μετά από σχετικό αίτημα του αιτούντος την χωροθέτηση προς το «Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων»- εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης πέραν των ως άνω (α) έως (η) παραστατικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων. Τα πιο πάνω παραστατικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285) να συντάσσεται από την Επιτροπή η σχετική έκθεση εξαιρετικά και μόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να γίνει ο προσωρινός καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας για τις ανάγκες σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος της περιπτώσεως (β) ανωτέρω. Η έκθεση μαζί με το διάγραμμα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Ο.Τ.Α. προκειμένου να εκφέρει την άποψή του εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου περί της σκοπιμότητας δημιουργίας της νέας μαρίνας και εισηγείται στην Επιτροπή. Σε περίπτωση μη απάντησης του οικείου Ο.Τ.Α. εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται συμφωνία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας.
3. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για την σκοπιμότητα δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.
Η έγκριση της χωροθέτησης, των απαιτούμενων προσχώσεων και των χρήσεων αυτών, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης συντελείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Σε περίπτωση χωροθέτησης νέας μαρίνας με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού απαιτούνται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνες της ή άλλων δημόσιων φορέων.
Μετά τη χωροθέτηση μαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητά της, μπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών).
Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό. Στην σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι όροι διενέργειάς του και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού. Επιτροπή του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του άρθρου 30 του νόμου αυτού. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων που παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορεί να συγχρηματοδοτείται από το Δημόσιο μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α. Η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους οφέλους για τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα της μαρίνας, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Τουρισμού).
β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία της συγχρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων, που παραχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο, δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων της κείμενης νομοθεσίας.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, και στις περιπτώσεις των μαρίνων για τις οποίες έχει διενεργηθεί διαγωνισμός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν έχει υπογραφεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος η σύμβαση παραχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της συγχρηματοδότησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
5. Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρισης μαρίνας υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού φάκελο με σειρά παραστατικών που ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού εντός τριμήνου από την δημοσίευση του νόμου αυτού.
6. Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει τις υποβαλλόμενες από το φορέα διαχείρισης της μαρίνας μελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα της μαρίνας και των εγκαταστάσεών της και εφόσον συμφωνούν με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ή τη σύμβαση παραχώρησης τις προωθεί εντός είκοσι (20) ημερών στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της μαρίνας. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός τετραμήνου από την υποβολή των σχετικών μελετών και σχεδίων από τη αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
7. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης της μαρίνας στο φορέα διαχείρισης διέπεται από τους όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Αστικού Κώδικα. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και από το φορέα διαχείρισης της μαρίνας εντός οκταμήνου από την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης. Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ανακαλείται η πιο πάνω υπουργική απόφαση χωροθέτησης.
Η σύμβαση περιλαμβάνει, τουλάχιστο, λεπτομερή περιγραφή των έργων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας, το ελάχιστο ποσό της επένδυσης που απαιτείται και τον τρόπο κάλυψης αυτής, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, που δεν δύναται να υπερβαίνει τα 99 έτη κατ’ ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα για όλη τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της σύμβασης, τους λόγους λύσης της σύμβασης, την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του Δημοσίου και του φορέα διαχείρισης της μαρίνας ενώπιον των καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιων Ελληνικών δικαστηρίων και οποιονδήποτε άλλο όρο συνδεόμενο με την παραχώρηση ή την εκμετάλλευση της μαρίνας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Στη σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλες οι μελέτες, τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται κατ’εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
Με τη σύμβαση μπορεί να καθορίζεται και αριθμός θέσεων για ελλιμενισμό ναυταθλητικών σκαφών.
8. Ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας οφείλει, εντός διμήνου από την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων της, να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού στην οποία θα επισυνάπτονται έγγραφα και παραστατικά στοιχεία που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται εντός τριμήνου από την δημοσίευση του νόμου αυτού.
Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού πραγματοποιεί τον έλεγχο της μαρίνας ως προς την συμβατότητά της με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης χωροθέτησης εντός τριάντα εργασίμων ημερών και συντάσσει σχετική έκθεση. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διμήνου από την υποβολή της πιο πάνω αιτήσεως. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να μεριμνήσει για τον οριστικό καθορισμό της νέας οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δημοσίου κτήματος που δημιουργήθηκε με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας. Στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας δύνανται να χορηγηθούν από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και τμηματικές άδειες για τη λειτουργία διακεκριμένων τμημάτων της υπό κατασκευή μαρίνας, εντός διμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησής του, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται εντός τριμήνου από την δημοσίευση του νόμου αυτού.
9. Η μέριμνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων της μαρίνας, η καθαριότητα, με επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. για αποκομιδή των απορριμμάτων, η ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια εμπίπτει στις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης. Ο έλεγχος της λειτουργίας των μαρίνων ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
10. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κλπ.) καθώς και οι οικείοι Ο.Τ.Α. οφείλουν να εκτελούν τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη σύνδεση της μαρίνας με τα δίκτυά τους. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση των έργων υποδομής, δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας η χρησιμοποίηση άλλων τρόπων εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας, βιολογικός καθαρισμός κλπ.).»

 • Στο Άρθρο 31.4 του ισχύοντος Ν 2160/1993, να προβλεφθεί ρητά το δικαίωμα συγχρηματοδότησης από το Δημόσιο στο συνολικό κόστος ανάπτυξης και ανακαίνισης (όχι μόνο κατασκευής) των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών λιμένων που παραχωρούνται.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  1. Όπου στο κείμενο του Νόμου αναφέρονται ημερολογιακές προθεσμίες για αδειοδότηση ή έγκριση αιτήματος ή γνωμοδότηση από το Υπουργείο ή τη Γραμματεία ή την Επιτροπή και εν γένει τις αρμόδιες Αρχές, να ισχύει ότι η άπρακτη πάροδος της αναφερόμενης προθεσμίας τεκμαίρεται ως αποδοχή του αιτήματος ή θετική γνωμοδότηση.

  Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ως σκοπό την αποφυγή άσκοπων και γραφειοκρατικού χαρακτήρα καθυστερήσεων των διαδικασιών και των αποφάσεων σχετικά με την χωροθέτηση, δημιουργία, αδειοδότηση και λειτουργία ενός τουριστικού λιμένα στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της Διοίκησης της χώρας για αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε μαρίνες από ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η μείωση των καθυστερήσεων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών τουριστικών λιμένων και άρα επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας με γνώμονα πάντοτε το Δημόσιο συμφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχικός Ν.2160/1993 προέβλεπε ταχύτερες διαδικασίες οι οποίες όμως καταργήθηκαν με τις τροποποιήσεις του Ν.3105/2003 (!)

 • 1. Άρθρο 27.8. Nα προβλεφθεί και έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Συγκεκριμένα, σχετικά με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μαρίνας μετά από την ολοκλήρωση των έργων, να προστεθεί ότι : “Παρελθούσης απράκτου της δίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης της μαρίνας, τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί Προσωρινή Άδεια λειτουργίας”.

  2. Άρθρο 27.10. “Οι Οργανισμοί κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) καθώς και οι οικείοι ΟΤΑ οφείλουν . . .‘. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση των έργων υποδομής, δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας η χρησιμοποίηση άλλων τρόπων εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας, βιολογικός καθαρισμός, κλπ.. Η επιλογή του παρόχου/προμηθευτή των βασικών και λοιπών υπηρεσιών (νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, WiFi, καθαριότητα, διαχείριση αποβλήτων, κλπ.) καθώς και ο τρόπος εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή, σύνδεση με ασύρματα δίκτυα, κλπ.) πρέπει να αποτελούν επιλογή και απόφαση του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος δύναται να προβεί στην υλοποίηση των συνδέσεων χωρίς να απαιτείται άλλη έγκριση παρά μόνο ίσως γνωστοποίηση προς την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.

  3. Στο Άρθρο αυτό Προτείνουμε να προστεθεί νέα παράγραφος ως εξής:
  “Για τους υφιστάμενους, εν λειτουργία, τουριστικούς λιμένες οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, θέση αδείας λειτουργίας επέχει η νόμιμη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που έχουν με τον εκπρόσωπο της Δημόσιας Αρχής (ΕΤΑ, ΟΤΑ, Περιφερειακή Αρχή, κλπ.)”.
  Θεωρούμε απαραίτητη τη συγκεκριμένη διευκρίνιση καθώς όλες οι μαρίνες που χωροθετήθηκαν με το Ν.2160/1993 καθώς και άλλες είτε προγενέστερες είτε μεταγενέστερες του 1993, λειτουργούσαν χωρίς άδεια λειτουργίας επί σειρά ετών υπό το καθεστώς ΕΤΑ ή άλλων φορέων δημόσιου χαρακτήρα. Οι ίδιες μαρίνες μετέπειτα παραχωρήθηκαν μέσω νόμιμων διαγωνισμών σε ιδιώτες χωρίς άδεια λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να τακτοποιηθεί το θέμα της αδειοδότησης για τους υφιστάμενους λιμένες με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθούν νέα προβλήματα στη σημερινή λειτουργία τους και να ισχύουν οι νέες διατάξεις περί αδειοδότησης με απαρχή την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 • 6. Στο Άρθρο 27 «Το άρθρο 31 του ν. 2160/1993 …» που αντικαθίσταται, να συμπληρωθεί το εδάφιο ε) της παραγράφου 2 του Άρθρου 31 «Δημιουργία Μαρίνων. Πρωτοβουλία – Διαδικασία – Εκμετάλλευση» του ν. 2160/1993 ως ακολούθως:
  «2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού των πιο κάτω δικαιολογητικών:
  (α) Γενικό Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:10.000, ……….
  (ε) Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα αυτών.
  (στ) …….».