• 9. Στο Άρθρο 42 «Διευθυντές Τουριστικών Καταλυμάτων» να προστεθεί: α) στα προσόντα και τις προϋποθέσεις για τον ορισμό Διευθυντή Τουριστικών καταλυμάτων για τις εξής περιπτώσεις: ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, ξενοδοχεία μικτού τύπου, κύρια τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, να προστεθεί μετά την παρ. γγ), παρ δδ) ως ακολούθως: «γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. δδ. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα ή φορέα «Δια Βίου μάθησης» ενημέρωσης/εκπαίδευσης σε θέματα εξυπηρέτησης και συναλλαγής με άτομα με αναπηρία» β) στα προσόντα και τις προϋποθέσεις για τον ορισμό Διευθυντή Τουριστικών καταλυμάτων για τις εξής περιπτώσεις: τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις Α ` και Β΄ τάξης, να προστεθεί μετά την παρ. γγ), παρ δδ) ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «γγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. δδ. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα ή φορέα «Δια Βίου μάθησης» ενημέρωσης/εκπαίδευσης σε θέματα εξυπηρέτησης και συναλλαγής με άτομα με αναπηρία»