• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.' | 10 Ιανουαρίου 2012, 14:57

    1.Nα διαγραφεί η παράγραφος 6 που αφορά τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Η συγκεκριμένη διάταξη βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την όλη φιλοσοφία του Αλιευτικού Τουρισμού. 2.Η παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί για να καλύψει τόσο τα Δημόσια ιχθυοτροφεία, όσο και τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και συγκεκριμένα: «8. Για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών προς άσκηση αλιευτικού τουρισμού, απαιτείται έγκριση, για με τα Δημόσια Ιχθυοτροφεία (Λιμνοθάλασσες) της αρμόδιας για τη μίσθωσή τους αρχής και για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, της αδειδοτούσας αρχής». Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.