• Άρθρο 10: Ορισμοί: Στην τελευταία παράγραφο να προστεθούν οι ακόλουθες φράσεις: Α. «άλλων συναφών εκδηλώσεων», Β. η «παρασκευή» εδεσμάτων, Γ. η «παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας» , δηλαδή: «… επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων, έκθεση, πώληση και κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων του, έκθεση, πώληση και κατανάλωση προϊόντων που συνδέονται με το αμπέλι και τον οίνο, παρασκευή και προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης ενσωματωμένους στις κτηριακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου, και η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας.»