Άρθρο 10: Ορισμοί

Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτουριστική Επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει στον επισκέπτη–τουρίστα υπηρεσίες Οινοτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις τους, μουσειακές ή ενεργές, και στον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο αυτών, υπηρεσίες οινοτουρισμού που αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκθεση, πώληση και κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων του, έκθεση, πώληση και κατανάλωση προϊόντων που συνδέονται με το αμπέλι και τον οίνο, προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης ενσωματωμένους στις κτηριακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου.

 • Στους ορισμούς του άρθρου 4, άρθρου 2 παράγραφος 5 και άρθρου 10 υπάρχουν επικαλύψεις που χρήζουν μεγαλύτερης σαφήνειας.
  Έχουν να κάνουν με το αν η οινοτουριστική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή όχι να έχει οινοποιητικές εγκαταστάσεις, εάν οι επισκέψεις σε οινοποιεία αφορούν μόνο τα «επισκέψιμα» οινοποιεία καθώς επίσης την αναγνώριση ενός οινοποιείου ως «επισκέψιμου» με βάση την ΥΑ 385951/2000 (ΦΕΚ 1180/2000) και την ενσωμάτωση αυτού στο σήμα τουρισμού υπαίθρου.
  Επίσης αλλού μιλάει για «παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης» (άρθρο 2 παρ. 5) ενώ αλλού μόνο για «προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης» (άρθρο 10).
  Πιστεύουμε ότι θα είναι πιο καθαρά όλα αν από το άρθρο 10 αφαιρεθεί ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος η οποία δημιουργεί τις επικαλύψεις και αναιρέσεις και μείνει μόνο η πρώτη παράγραφος ως έχει. Δηλαδή, «Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτουριστική Επιχείρηση, είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει στον επισκέπτη – τουρίστα υπηρεσίες Οινοτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος», η οποία κουμπώνει καλά με τον ορισμό του οινικού τουρισμού (άρθρο 2 παρ. 5).

 • Στο τέλους του άρθρου 10 να προστεθούν τα εξής:

  Οι επιχειρήσεις οινοτουρισμού να είναι εγκαταστημένες εκτός πόλεων και ΒΙΠΕ. Να έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kw και θερμική ισχύ μέχρι 50 kw, βάσει του ν. 3982/2011 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 143 / 17 Ιουνίου 2011), όπου οι μεταποιητικές μονάδες ονομάζονται επαγγελματικά εργαστήρια και όχι βιομηχανίες η βιοτεχνίες και απαλλάσσονται από άδεια λειτουργίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου. Η αρχιτεκτονική κατασκευή να ”δένει” με το περιβάλλον και με την αρχιτεκτονική του κάθε τόπου και τα παραγόμενα προϊόντα να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητας της.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 12:42 | KEOSOE

  Άρθρο 10

  Και στο άρθρο αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί η έκφραση «κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων» με την έκφραση «κατανάλωση οίνων και προϊόντων αμπέλου και οίνου »

 • – Στο άρθρο 10 θα πρέπει να προστεθούν τα εξής:
  μετά το σημείο «… επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών…» να προστεθεί «και άλλων συναφών εκδηλώσεων».
  μετά το σημείο «…με το αμπέλι και τον οίνο…» να προστεθεί «…παρασκευής και…»
  – μετά το σημείο «…ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου …» να προστεθεί «και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας».

  Ώστε η τελική διατύπωση του άρθρου να είναι η εξής:
  «Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτουριστική επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου η οποία παρέχει στον επισκέπτη – τουρίστα υπηρεσίες Οινοτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις τους, μουσειακές ή ενεργές, και στον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο αυτών, υπηρεσίες οινοτουρισμού που αφορούν στις ακόλουθες δραστηριότητες: επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων, έκθεση, πώληση και κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων του, έκθεση, πώληση και κατανάλωση προϊόντων που συνδέονται με το αμπέλι και τον οίνο, παρασκευή και προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης ενσωματωμένους στις κτιριακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας».

 • Άρθρο 10: Ορισμοί:

  Στην τελευταία παράγραφο να προστεθούν οι ακόλουθες φράσεις:
  Α. «άλλων συναφών εκδηλώσεων»,
  Β. η «παρασκευή» εδεσμάτων,
  Γ. η «παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας» ,

  δηλαδή:

  «… επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων, έκθεση, πώληση και κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων του, έκθεση, πώληση και κατανάλωση προϊόντων που συνδέονται με το αμπέλι και τον οίνο, παρασκευή και προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης ενσωματωμένους στις κτηριακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου, και η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας.»