• - Στο άρθρο 10 θα πρέπει να προστεθούν τα εξής: μετά το σημείο «… επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών…» να προστεθεί «και άλλων συναφών εκδηλώσεων». μετά το σημείο «…με το αμπέλι και τον οίνο…» να προστεθεί «…παρασκευής και…» - μετά το σημείο «…ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου …» να προστεθεί «και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας». Ώστε η τελική διατύπωση του άρθρου να είναι η εξής: «Επιχείρηση Οινοτουρισμού ή Οινοτουριστική επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου η οποία παρέχει στον επισκέπτη – τουρίστα υπηρεσίες Οινοτουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις τους, μουσειακές ή ενεργές, και στον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο αυτών, υπηρεσίες οινοτουρισμού που αφορούν στις ακόλουθες δραστηριότητες: επισκέψεις σε οινοποιεία, ξενάγηση, οινογνωσία, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων, έκθεση, πώληση και κατανάλωση οίνων και παραπροϊόντων του, έκθεση, πώληση και κατανάλωση προϊόντων που συνδέονται με το αμπέλι και τον οίνο, παρασκευή και προσφορά εδεσμάτων σε χώρους εστίασης ενσωματωμένους στις κτιριακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου ή στον περιβάλλοντα χώρο τούτου και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας».