• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ' | 10 Ιανουαρίου 2012, 21:33

    1. Άρθρο 27.8. Nα προβλεφθεί και έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Συγκεκριμένα, σχετικά με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μαρίνας μετά από την ολοκλήρωση των έργων, να προστεθεί ότι : “Παρελθούσης απράκτου της δίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης της μαρίνας, τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί Προσωρινή Άδεια λειτουργίας”. 2. Άρθρο 27.10. “Οι Οργανισμοί κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) καθώς και οι οικείοι ΟΤΑ οφείλουν . . .‘. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση των έργων υποδομής, δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας η χρησιμοποίηση άλλων τρόπων εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας, βιολογικός καθαρισμός, κλπ.. Η επιλογή του παρόχου/προμηθευτή των βασικών και λοιπών υπηρεσιών (νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, WiFi, καθαριότητα, διαχείριση αποβλήτων, κλπ.) καθώς και ο τρόπος εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή, σύνδεση με ασύρματα δίκτυα, κλπ.) πρέπει να αποτελούν επιλογή και απόφαση του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος δύναται να προβεί στην υλοποίηση των συνδέσεων χωρίς να απαιτείται άλλη έγκριση παρά μόνο ίσως γνωστοποίηση προς την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. 3. Στο Άρθρο αυτό Προτείνουμε να προστεθεί νέα παράγραφος ως εξής: “Για τους υφιστάμενους, εν λειτουργία, τουριστικούς λιμένες οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, θέση αδείας λειτουργίας επέχει η νόμιμη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που έχουν με τον εκπρόσωπο της Δημόσιας Αρχής (ΕΤΑ, ΟΤΑ, Περιφερειακή Αρχή, κλπ.)”. Θεωρούμε απαραίτητη τη συγκεκριμένη διευκρίνιση καθώς όλες οι μαρίνες που χωροθετήθηκαν με το Ν.2160/1993 καθώς και άλλες είτε προγενέστερες είτε μεταγενέστερες του 1993, λειτουργούσαν χωρίς άδεια λειτουργίας επί σειρά ετών υπό το καθεστώς ΕΤΑ ή άλλων φορέων δημόσιου χαρακτήρα. Οι ίδιες μαρίνες μετέπειτα παραχωρήθηκαν μέσω νόμιμων διαγωνισμών σε ιδιώτες χωρίς άδεια λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να τακτοποιηθεί το θέμα της αδειοδότησης για τους υφιστάμενους λιμένες με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθούν νέα προβλήματα στη σημερινή λειτουργία τους και να ισχύουν οι νέες διατάξεις περί αδειοδότησης με απαρχή την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.