• Στο Άρθρο 8, προτείνουμε να συμπληρωθεί ο τίτλος του ως εξής: Διατήρηση οικόσιτων και άλλων ζώων και διάθεση αγροτικών προϊόντων από Επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου / Αγροτουρισμού Όπως επίσης και στο κείμενο του άρθρου 8: ...αριθμό οικόσιτων και άλλων ζώων στις εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου/ Αγροτουρισμού και κάθε συναφές θέμα με σκοπό,...