• Το άρθρο 6 προτείνουμε να συμπληρωθεί στο τέλος ως εξής: Προκειμένου να καταστεί δυνατόν οι δραστηριότητες να συγκεντρώνονται σε μία ενιαία επιχείρηση, χωρίς την ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών, με απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στο εύρος και το μέγεθός τους, ορίζεται η θεσμοθέτηση λειτουργίας της επιχείρησης Τουρισμού Υπαίθρου / υποκατηγορία Επιχείρηση Αγροτουρισμού, η οποία ορίζεται ως αγροτικό επάγγελμα και ο επιτηδευματίας που το ασκεί εγγράφεται στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.