• Στο τέλους του άρθρου 10 να προστεθούν τα εξής: Οι επιχειρήσεις οινοτουρισμού να είναι εγκαταστημένες εκτός πόλεων και ΒΙΠΕ. Να έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kw και θερμική ισχύ μέχρι 50 kw, βάσει του ν. 3982/2011 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 143 / 17 Ιουνίου 2011), όπου οι μεταποιητικές μονάδες ονομάζονται επαγγελματικά εργαστήρια και όχι βιομηχανίες η βιοτεχνίες και απαλλάσσονται από άδεια λειτουργίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου. Η αρχιτεκτονική κατασκευή να ”δένει” με το περιβάλλον και με την αρχιτεκτονική του κάθε τόπου και τα παραγόμενα προϊόντα να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητας της.