• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ' | 11 Ιανουαρίου 2012, 20:54

    Η «Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος» έχει να κάνει με το εξής: Σε μια τουριστική μονάδα, έχουμε, σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (Υ.Δ. Ε1β/221/22-1-65) και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση ή/και τροφοδότηση (ή εμπλουτισμό) υπόγειων υδροφορέων (ΚΥΑ:145116/8-3-11) με τις αντίστοιχες μελέτες. Οπότε απαιτείται : για το σύστημα (εγκατάσταση) επεξεργασίας λυμάτων (Υ.Δ. Ε1β/221/22-1-65), Βεβαίωση μηχανικού ή γεωπόνου (μηχανικού στην περίπτωση συμβατικής εγκατάστασης και γεωπόνου στην περίπτωση φυσικού συστήματος επεξεργασίας). για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση ή/και τροφοδότηση (ή εμπλουτισμό) υπόγειων υδροφορέων (ΚΥΑ οικ. 145116/8-3-11), Βεβαίωση Γεωπόνου ή/και Γεωλόγου. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω επιστήμονες συντάσσουν τις αντίστοιχες μελέτες. Οπότε η παράγραφος ε. πρέπει να γίνει: «ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση: διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) στην περίπτωση «μικρών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων» (συμβατικών), Γεωπόνου μέλους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στην περίπτωση εγκατάστασης «φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων» και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση και Γεωλόγου μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και για τροφοδότηση (ή εμπλουτισμό) υπόγειων υδροφορέων, σύμφωνα με την τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού ή γεωπόνου ή γεωλόγου και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. ΄Η βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό καταβολής τελών αποχέτευσης.» Χρύσανθος Κωστάκος