Άρθρο 38: Δικαιολογητικά αδειοδότησης

Δικαιολογητικά αδειοδότησης
1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118), ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του. Στην ίδια αίτηση για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα υποδεικνύεται ο υπεύθυνος διευθυντής του καταλύματος και για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δηλώνεται η έννομη σχέση του αιτούντος (εμπράγματη ή ενοχική) με το ακίνητο.

β. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ. Άδεια δόμησης, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία δόμησης του οικείου Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α’ 62) προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209) προσκομίζεται η βεβαίωση της καταχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011. Για ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011,προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν γίνει ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις στο ακίνητο εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014./2011.
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο πιστοποιητικό μνημονεύονται όλες οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες του τουριστικού καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και α) των τμημάτων που έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010, και του άρθρου 24 του ν. 4014./2011 και β) των τμημάτων που έχουν τακτοποιηθεί λειτουργικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 , των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2919/2001(ΦΕΚ Α’ 128), της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ Α’ 29) και των άρθρων 1 και 2 του ν. 3766/ 2009 (ΦΕΚ Α’ 102).

ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Η βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό καταβολής τελών αποχέτευσης.

στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ορίζεται, είτε ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ένα εκ των μελών της διοίκησης της επιχείρησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ως υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός του κύριου τουριστικού καταλύματος.

ζ. Παράβολο υπέρ Ε.Ο.Τ., όπου απαιτείται.

2. Για τα κύρια τουριστικά καταλύματα, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από την αρμόδια υπηρεσία, όπου απαιτείται.
β. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης. Η βεβαίωση αυτή αναζητείται υπηρεσιακά.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος για τον ορισμό διευθυντή, όπου απαιτείται, και υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου ως διευθυντή ότι αποδέχεται τη θέση του διευθυντή και πληροί όλες τις κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να εκτελεί χρέη διευθυντή σε τουριστικό κατάλυμα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 20:54 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ

  Η «Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος» έχει να κάνει με το εξής:
  Σε μια τουριστική μονάδα, έχουμε, σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (Υ.Δ. Ε1β/221/22-1-65) και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση ή/και τροφοδότηση (ή εμπλουτισμό) υπόγειων υδροφορέων (ΚΥΑ:145116/8-3-11) με τις αντίστοιχες μελέτες.
  Οπότε απαιτείται :

  για το σύστημα (εγκατάσταση) επεξεργασίας λυμάτων (Υ.Δ. Ε1β/221/22-1-65), Βεβαίωση μηχανικού ή γεωπόνου (μηχανικού στην περίπτωση συμβατικής εγκατάστασης και γεωπόνου στην περίπτωση φυσικού συστήματος επεξεργασίας).

  για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση ή/και τροφοδότηση (ή εμπλουτισμό) υπόγειων υδροφορέων (ΚΥΑ οικ. 145116/8-3-11), Βεβαίωση Γεωπόνου ή/και Γεωλόγου.

  Σημειώνεται ότι οι παραπάνω επιστήμονες συντάσσουν τις αντίστοιχες μελέτες.

  Οπότε η παράγραφος ε. πρέπει να γίνει:
  «ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση: διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) στην περίπτωση «μικρών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων» (συμβατικών), Γεωπόνου μέλους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στην περίπτωση εγκατάστασης «φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων» και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση και Γεωλόγου μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και για τροφοδότηση (ή εμπλουτισμό) υπόγειων υδροφορέων, σύμφωνα με την τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού ή γεωπόνου ή γεωλόγου και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.) και η Ταυτότητα Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. ΄Η βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό καταβολής τελών αποχέτευσης.»

  Χρύσανθος Κωστάκος

 • Η ξενοδοχειακή επιχείρηση γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Τ. την κάλυψη της θέσης Διευθυντή, όπου απαιτείται μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαθέτει τα ανάλογα προσόντα και ότι αποδέχεται τη θέση, χωρίς να χρειάζεται πράξη ορισμού Διευθυντή από τον Ε.Ο.Τ., που είναι μια επιπλέον άσκοπη γραφειοκρατική διαδικασία.

 • • Τη λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων, με τις οποίες εξορθολογίζονται και απλουστεύονται οι διαδικασίες δανειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων. Να καταργείται η γραφειοκρατία και να μείνουν μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά(π.χ.πιστοποιητικό πυρασφάλειας).Απλούστευση ή κατάργηση της διαδικασίας ανανέωσης δικαιολογητικών από τους Ο.Τ.Α. (π.χ. Δικαιολογητικά για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και πόσιμου νερού)Συνεπώς δημιουργείται ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό πλαίσιο.

  • Την απλούστευση και επιτάχυνσης διαδικασιών για αλλαγή της άδειας λειτουργίας από επιπλωμένες κατοικίες σε επιπλωμένα διαμερίσματα ή δωμάτια. Για την Επιπλωμένη Τουριστική Κατοικία προτείνουμε να δοθεί δικαίωμα σε αυτές τις επιχειρήσεις να μετατραπούν (για όσους το επιθυμούν) σε επιχειρήσεις δύο (2) κλειδιών ενοικιαζομένων διαμερισμάτων με το καθεστώς που ίσχυε για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και όχι με το καθεστώς των νέων, προκειμένου να αποφύγουν την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου του μικρού τζίρου και της περιορισμένης εποχικής λειτουργίας τους

  • Την χορήγηση άδειας σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα και με 2 κλειδιά.

  • Δυνατότητα διάσπαση του Ειδικού Σήμα Λειτουργίας από γονείς σε παιδιά. Η παραχώρηση της επιχείρησης στα παιδία του δεν μπορεί να γίνει με το καθεστώς που ίσχυε γιατί απαιτείται να υπάρχουν π.χ. 3 (2) εισόδους, όταν θέλει ο γονιός να σπάσει το Σήμα και να το παραχωρήσει στα 3 (2) παιδία του. Έτσι θα δημιουργούνται περισσότερες επιχειρήσεις, μειώνεται η ανεργία και επεκτείνεται η απασχόληση στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα και στους νέους.

 • 8. Στο Άρθρο 38 «Δικαιολογητικά αδειοδότησης» το εδάφιο γ) της παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118), ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 75), ……..
  γ. Άδεια δόμησης, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία δόμησης του οικείου Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α’ 62) προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209) προσκομίζεται η βεβαίωση της καταχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011. Για ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011,προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν γίνει ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις στο ακίνητο εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014./2011. Για όλα τα ακίνητα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία……»

 • Στα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας προτείνεται η έκθεση διαθεσης λυμάτων να υπογράφεται και απο Γεωπόνο μελος του ΓΕΩΤΕΕ και ειδικότερα για το σημείο ε προτείνεται η πιο κάτω διατύπωση :

  ε.Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του αγροτουριστικού καταλύματος ………………………………….
  Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται και με βεβαίωση Γεωπόνου μέλους του ΓΕΩΤΕΕ και αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικών του ΤΕΕ με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του γεωπόνου ή μηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας

 • Γιατί να ζητείται «αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη»;
  Αν κάποιος που έχει υποπέσει σε κάποιο απο αυτα τα αδικήματα, βρίσκεται εκτος φυλακής, σημαίνει προφανώς οτι εκπλήρωσε τη ποινή του, αναμορφώθηκε και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Γιατι να μην υπάρχει ίση μεταχείριση;
  για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, omospondiacyclades@gmail.com, http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.

 • Να καταργηθουν τα παράβολα που επι δεκαετίες κατατίθενται υπερ ΤΕΑΠΕΡΤ (Ταμ.Επικ.Ασφ.& Πρόνοιας Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης & Τουρισμού). Για ποιο σκοπο κατατιθενται αυτα τα χρήματα;
  για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος, omospondiacyclades@gmail.com, http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.