• Οταν η συμμετοχή των τουριστών σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού όσον αφορά στην σπογγαλιεία και πραγματοποιείται με αναπνευστικές συσκευές θα πρέπει να υπόκειται στον καταδυτικό νόμο 3409/2005 για την παροχή αυτού του είδους υπηρεσιών. Προτείνουμε οι επαγγελματίες του αλιευτικού τουρισμού να παρέχουν τις παραπάνω δραστηριότητες σε συνεργασία με μόνιμα αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής (Ν.3409/2005) ή να παρέχουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες με βάση τις απαιτήσεις του Ν3409/2005 για την απόκτηση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας για την παροχή καταδυτικών υπηρεσιών από αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.