• Οι πάροχοι υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής αδειοδοτούνται σύμφωνα με το Ν 3409/2005 και από σχετικές ΥΑ. Προτείνουμε την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με την απλή κατάθεση των νόμιμων βεβαιώσεων που διαθέτουν οι καταδυτικές επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.