• Πέραν της τυπικής ρύθμισης (ενδεχομένως και όχι απαραίτητης, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του ΥΠΑΝ ως εποπτεύοντος τον τουρισμό έχουν περιέλθει στο ΥΠΟΤ) υπάρχει σοβαρό θέμα έλλειψης ουσιαστικού ελέγχου της αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στις παράνομες τουριστικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που λυμαίνονται την αγορά με αποτέλεσμα σοβαρή φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και βέβαια αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις νόμιμες τουριστικές επιχειρήσεις. Έχουμε ζητήσει τη συμμετοχή εκπροσώπων μας σε μικτά κλιμάκια και γενικότερα τη συμμετοχή μας στη διαδικασία ελέγχου της αγοράς με τις ανάλογες θεσμικές ρυθμίσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά και στον έλεγχο άσκησης του έργου των τουριστικών γραφείων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα.