• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Μαρινών Ελλάδας' | 28 Ιανουαρίου 2013, 18:57

    Σχόλιο Απαραίτητη ρύθμιση για την αδειοδότηση των υφιστάμενων σε λειτουργία τουριστικών λιμένων. Δείχνει την πρόθεση να μπει τάξη και να δίνεται διέξοδος στην ταλαιπωρία των εταιριών διαχείρισης μαρινών λόγω της αδυναμίας έκδοσης άδειας λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου για την οποία δεν έφταιγε ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας αλλά η γραφειοκρατία και η έλλειψη συντονισμού και εξειδίκευσης των φορέων του Δημοσίου. Επίσης δίνεται μεγαλύτερη επενδυτική αξία στις υπό παραχώρηση μαρίνες από το ΤΑΙΠΕΔ αφού τώρα μπορούν να συνοδεύονται από άδεια λειτουργίας πριν από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Δύο παρατηρήσεις: 1. Να μειωθεί η προθεσμία έκδοσης της άδειας από 30 σε 15 ημέρες. 2. Να προστεθεί στο προτελευταίο εδάφιο της διάταξης: “Εάν επέλθει συμφωνία μεταξύ Μισθωτή και Εκμισθωτή για την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, τότε θεωρείται ως εγκεκριμένη η αντίστοιχη τροποποίηση της χωροθέτησης”. ΔΣ Ένωσης Μαρινών Ελλάδας