Άρθρο 21: Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών λιμένων

Η παράγραφος 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α. Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικούς λιμένες οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, μέχρι την 31.12.2013, χορηγείται άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση, ότι ο φορέας διαχείρισης του λιμένα θα υποβάλει μέχρι την 31.12.2013 αίτηση συνοδευόμενη από τη νόμιμη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που έχει καταρτισθεί με τον εκπρόσωπο της Δημόσιας Αρχής, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 10.1 του άρθρου 160 με στοιχεία β’, δ` και ε` του ν. 4070/2012, ΦΕΚ χωροθέτησης ή για τους προ του ν. 2160/1993 τουριστικούς λιμένες, αποφάσεις με τις οποίες η δημιουργία και λειτουργία τους έχει νομίμως εγκριθεί. Για τους τουριστικούς λιμένες των οποίων το δικαίωμα παραχώρησης έχει μεταφερθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3986/2001, την αίτηση της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβάλει και το ΤΑΙΠΕΔ, ο δε οικείος φορέας διαχείρισης υποχρεούται να του παράσχει κάθε συνδρομή, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των τουριστικών λιμένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Τις συνέπειες μη εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος φορέας διαχείρισης.

β. Σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Στην περίπτωση που αντί για Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, υποβάλλεται βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, ο αιτών υποχρεούται εντός δύο (2) ετών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται.
γ. Εφόσον μετά την χορήγηση της άδειας λειτουργίας διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση αυθαίρετη τροποποίηση της εγκεκριμένης διά της οικείας πράξης χωροθέτησης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, εξαιρουμένων κτιρίων και κατασκευών που τυχόν έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, το συμβατικό αντάλλαγμα της καταρτισθείσας σύμβασης παραχώρησης μπορεί να αναπροσαρμόζεται με αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης όπου θα καθορίζονται οι επί μέρους όροι και οι λεπτομέρειες καταβολής. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού ανταλλάγματος μπορεί να συμφωνείται αναδρομικά και μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η αύξηση της εγκεκριμένης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης του προηγουμένου εδαφίου από τον υπόχρεο, η σύμβαση παραχώρησης μπορεί να καταγγέλλεται και η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ανακαλείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.»

 • Η προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε, ουσιαστικά αυθαίρετους, τουριστικούς λιμένες. Η βασική προϋπόθεση είναι η υποβολή «μέχρι την 31.12.2013 …βεβαίωσ[ης] υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και [των] δικαιολογητικ[ών] που προβλέπονται στην παράγραφο 10.1 του άρθρου 160 με στοιχεία β’, δ` και ε` του ν. 4070/2012, ΦΕΚ χωροθέτησης ή για τους προ του ν. 2160/1993 τουριστικούς λιμένες, αποφάσεις με τις οποίες η δημιουργία και λειτουργία τους έχει νομίμως εγκριθεί…». Τα στοιχεία «β’, δ` και ε`» είναι τα σχέδια του λιμένα «ως κατασκευάστηκε», ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, και βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας για την υποβολή μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας [και όχι η έγκριση των τελευταίων]. Μολονότι ο λιμένας θα λειτουργεί, υποστηρίζοντας την τουριστική κίνηση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνει ότι παρέλκουν οι οικοδομικές άδειες (!) («στοιχείο α’»), ο κανονισμός λειτουργίας («στοιχείο γ’»), οι άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων («στοιχείο στ’»), και η φωτοσήμανση (!) των λιμενικών έργων («στοιχείο ζ’»). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νομοθέτης πρόσφατα έδωσε τη δυνατότητα νομιμοποίησης σωρείας αυθαίρετων κατασκευών του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ στον αιγιαλό και την παραλία [226 ν. 4072/2012], χωρίς να έχει προηγηθεί καμία εκτίμηση των επιπτώσεων ή χωροταξικός σχεδιασμός [για ικανοποίηση της συνταγματικής επιταγής ένταξης των λιμένων σε χωροταξικό σχεδιασμό].

  Η προϊσχύουσα κ.υ.α. κατάταξης έργων για τις ανάγκες περιβαλλοντικής αδειοδότησης είχε κατατάξει τα «καταφύγια τουριστικών σκαφών» στην κατηγορία Α’ (ΦΕΚ Β’ 1022/2002), ενώ η ακόμα παλαιότερη κ.υ.α. του 1990, με το ίδιο θέμα, ανέφερε τις «μαρίνες τουριστικών σκαφών» στην ομάδα ΙΙ της κατηγορίας Α’ (ΦΕΚ Β’ 678/1990). Ομοίως, οι «μαρίνες τουριστικών σκαφών» αποτελούν έργα του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 85/337 (ήδη 2011/92). Βάσει της τελευταίας κατάταξης, και της θεμελιώδους απαίτησης να εκτιμούνται οι επιπτώσεις πριν την χορήγηση της άδειας [ 2 παρ. 1 οδηγίας 85/337], το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κρίνει ότι η «εκ των υστέρων» νομιμοποίηση αντιτίθεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο [ενδεικτικά, υπόθεση C-215/2006]. Η χώρα, μεταξύ άλλων και για τουριστικούς λόγους, θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα σε ολοκληρωμένη διαχείριση του ιδιαίτερα ευαίσθητου παράκτιου χώρου, και όχι σε νομιμοποίηση αυθαίρετων και παράνομων κατασκευών.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 18:57 | Ένωση Μαρινών Ελλάδας

  Σχόλιο

  Απαραίτητη ρύθμιση για την αδειοδότηση των υφιστάμενων σε λειτουργία τουριστικών λιμένων. Δείχνει την πρόθεση να μπει τάξη και να δίνεται διέξοδος στην ταλαιπωρία των εταιριών διαχείρισης μαρινών λόγω της αδυναμίας έκδοσης άδειας λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου για την οποία δεν έφταιγε ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας αλλά η γραφειοκρατία και η έλλειψη συντονισμού και εξειδίκευσης των φορέων του Δημοσίου. Επίσης δίνεται μεγαλύτερη επενδυτική αξία στις υπό παραχώρηση μαρίνες από το ΤΑΙΠΕΔ αφού τώρα μπορούν να συνοδεύονται από άδεια λειτουργίας πριν από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
  Δύο παρατηρήσεις:
  1. Να μειωθεί η προθεσμία έκδοσης της άδειας από 30 σε 15 ημέρες.
  2. Να προστεθεί στο προτελευταίο εδάφιο της διάταξης: “Εάν επέλθει συμφωνία μεταξύ Μισθωτή και Εκμισθωτή για την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, τότε θεωρείται ως εγκεκριμένη η αντίστοιχη τροποποίηση της χωροθέτησης”.

  ΔΣ Ένωσης Μαρινών Ελλάδας