• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Λιαμής' | 29 Ιανουαρίου 2013, 12:51

    Όσον αφορά στο άρθρο 4, όπως αυτό τροποποιεί και αντικαθιστά με το παρόν Σχέδιο Νόμου το άρθρο 30 του Π.Δ. 343/2001: Α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30, εδάφιο α’, αναφέρεται η δυνατότητα πλήρωσης κενής οργανικής θέσης σε Υπηρεσία Εξωτερικού (Υ.Ε.) με απόσπαση υπαλλήλου της Κ.Υ., με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το εναπομείναν διάστημα για τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας δεν υπερβαίνει το έτος, και Β. Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Κ.Υ. του Ε.Ο.Τ. σε Υ.Ε., ακόμα και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, με τη διάρκεια της απόσπασης να μην υπερβαίνει το ένα έτος. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη του γενικού πνεύματος του άρθρου 4 του παρόντος Σ.Ν., θα ήθελα να επισημάνω το εξής: Πλήρωση κενής οργανικής θέσης σε Υ.Ε. ή και απόσπαση υπαλλήλου σε Υ.Ε. χωρίς την ύπαρξη οργανικής θέσης για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου δεν νοείται ως κάλυψη «έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης». Συνεπώς, για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, κατόπιν κοινοποίησής της στον Ε.Ο.Τ. και στο Υπουργείο Τουρισμού, έστω και με πιο συνοπτικές (χρονικά) διαδικασίες.