Άρθρο 04: Τουριστικοί ακόλουθοι και θέματα λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

1. Στις χώρες, όπου δεν λειτουργούν γραφεία εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις τουριστικών ακολούθων, στις οποίες μπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. ή μπορεί να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή να συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης. Οι τουριστικοί ακόλουθοι στεγάζονται στο κτήριο των κατά τόπους πρεσβειών ή προξενείων.
Οι συμβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάμενο των κατά τόπο πρεσβειών ή προξενείων μετά από πρόταση και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού, δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών. Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας εξαιρουμένων των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης. Το επιτόπιο προσωπικό του άρθρου αυτού εξαιρείται από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει .

2. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αι της παραγράφου Α του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`».
3. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 25
Οι θέσεις της περίπτωσης του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής:
α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας – Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Σουηδίας, Ολλανδίας, και Ισραήλ.
β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.»

4. Το άρθρο 30 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 30
Αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον Ε.Ο.Τ.
1. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση πριν την παρέλευση της τριετίας, η θέση καλύπτεται από τους πίνακες της παραγράφου 3 του άρθρου 28 και για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιτρέπεται η πλήρωση της κενής αυτής θέσης:
α) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος ή β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος. Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου.
2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση κενής οργανικής θέσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων, επιτρέπεται η μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.
3. Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Υπηρεσία Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
4α. Με απόφαση της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού ή στην Κεντρική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.
β. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντών σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού, όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος .
5. Η μετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο που ορίζεται στην οικεία απόφαση.
Ο υπάλληλος με τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή στη θέση από την οποία αποσπάστηκε χωρίς άλλη διατύπωση.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπαση ή μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.»

7.Η υποπερίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του π.δ. 343/2001, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρου 28 του ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους .Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχον απαλλαγεί ή αποκατασταθεί »

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:14 | Αργέντης, Γρηγόριος

  Μερικές παρατηρήσεις πάνω στο νομοσχέδιο ως και σε παρατηρήσεις στελεχών του ΕΟΤ.

  1. Σύμφωνα με την ορολογία ακόλουθοι χαρακτηρίζονται υπάλληλοι διαπιστευμένοι σε μια ξένη αποστολή (Πρεσβεία) και έχουν ενα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και καλά να είναι μόνιμος Δημόσιος υπάλληλος, και να επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο και με μισθό στην Ελλάδα και με επίδομα αλλοδαπής. Πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα η Κύπρος απασχολούν επιτόπιο προσωπικό στις Πρεσβείες τους, συνήθως εμπορικούς ακολούθους, ακολούθους Τύπου και ακολούθους Τουρισμού.
  2. Σε πολλά σχόλια διακρίνεται η προσπάθεια υπεράσπισης συντεχνιακών συμφερόντων, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιοι υπάλληλοι θεωρούν τον Οργανισμό και την πολιτική της χώρας στον τουρισμό, τσιφλίκι τους, λησμονώντας τον τρόπο που οι περισσότεροι προσλήφθησαν.
  3. Δυστυχώς και η εως σήμερα επιλογή προϊσταμένων σε Γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, γινόταν με κομματικά κριτήρια με αποτελεσμα τα Γραφεία να στελεχώνονται απο άτομα άσχετα εντελώς με το αντικείμενο αλλά και με έλλειψη βασικών γνώσεων διοίκησης και λειτουργίας Γραφείων.
  4. Η αποστολή στα Γραφεία Τουριστικών Ακολούθων που αποφοίτησαν απο τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης είναι απολύτως αποδεκτή και κατανοητή.
  5. Η έως σήμερα εμπειρία, απο τη λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού έχει δείξει ότι στα περισσότερα, το επιτόπιο προσωπικό είναι εκείνο που διασφαλίζει τις επαφές στην αγορά και διεκπεραιώνει ολο το φάσμα εργασιών των Γραφείων χωρίς να επιβαρύνει διπλά το ελληνικο Δημόσιο. Άλλωστε, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, την εποχή που τα αρνητικά για τον ελληνικό τουρισμό δημοσιεύματα έδιναν και έπαιρναν, ήταν το επιτόπιο προσωπικό που με τη γλωσσική δεινότητα και την άριστη γνώση των τοπικών κοινωνιών έδωσε με επιτυχία την μάχη της επικοινωνίας.
  6. στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης των στελεχών των Γραφείων και κάθε απόφαση για τοποθετήσεις χωρίς κομματικά κριτήρια.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 12:51 | Αντώνης Λιαμής

  Όσον αφορά στο άρθρο 4, όπως αυτό τροποποιεί και αντικαθιστά με το παρόν Σχέδιο Νόμου το άρθρο 30 του Π.Δ. 343/2001:
  Α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30, εδάφιο α’, αναφέρεται η δυνατότητα πλήρωσης κενής οργανικής θέσης σε Υπηρεσία Εξωτερικού (Υ.Ε.) με απόσπαση υπαλλήλου της Κ.Υ., με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το εναπομείναν διάστημα για τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας δεν υπερβαίνει το έτος, και
  Β. Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Κ.Υ. του Ε.Ο.Τ. σε Υ.Ε., ακόμα και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, με τη διάρκεια της απόσπασης να μην υπερβαίνει το ένα έτος.
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη του γενικού πνεύματος του άρθρου 4 του παρόντος Σ.Ν., θα ήθελα να επισημάνω το εξής:
  Πλήρωση κενής οργανικής θέσης σε Υ.Ε. ή και απόσπαση υπαλλήλου σε Υ.Ε. χωρίς την ύπαρξη οργανικής θέσης για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου δεν νοείται ως κάλυψη «έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης». Συνεπώς, για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, κατόπιν κοινοποίησής της στον Ε.Ο.Τ. και στο Υπουργείο Τουρισμού, έστω και με πιο συνοπτικές (χρονικά) διαδικασίες.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 21:47 | Σοφία Λαζαρίδου

  Ειδικά για το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου θέλουμε να παρατηρούμε τα εξής:
  1. Δημιουργία θέσεων τουριστικών ακολούθων στις χώρες που δεν λειτουργούν Γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ. Στέγασή τους στις κατά τόπους πρεσβείες και προξενεία και υπογραφή συμβάσεων από τον προϊστάμενο αυτών. Εποπτεία του προσωπικού αυτού από το Υπουργείο Τουρισμού.
  Τα άτομα που στελεχώνουν τις διπλωματικές και προξενικές αρχές σε τρίτες χώρες, τα μέλη των μονίμων αντιπροσωπειών στους διεθνείς οργανισμούς και των ειδικών αποστολών σε κάποιο άλλο κράτος ασκούν καθήκοντα δημοσίου χαρακτήρα στην αλλοδαπή για λογαριασμό της πολιτείας στην οποία ανήκουν και εν προκειμένω της Ελλάδας. Ο όρος «ακόλουθος» συνήθως υποδηλώνει κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα που ανήκει στο προσωπικό Πρεσβείας ή Προξενείου και μπορεί να είναι διπλωμάτης ή να ανήκει στο διοικητικό ή άλλο προσωπικό. Κάποιες φορές ένας ακόλουθος έχει ειδικές αρμοδιότητες λόγω τεχνογνωσίας σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, όπως για παράδειγμα, μορφωτικός ακόλουθος, στρατιωτικός ακόλουθος, ακόλουθος τύπου και στην συγκεκριμένη περίπτωση τουριστικός ακόλουθος. Επομένως, κατά την άποψή μας, η παραπάνω ρύθμιση, καταρχήν, δεν παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά την τοποθέτηση στη θέση αυτή υπαλλήλων του ΕΟΤ ή του Υπουργείου. Το ίδιο όμως δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο στην περίπτωση στην περίπτωση τοποθέτησης στη θέση αυτή επιτόπιου προσωπικού.
  Ταυτόχρονα όμως, διαφαίνεται ότι δημιουργούνται δύο παράλληλες δομές όσον αφορά στην εκπροσώπηση του Ελληνικού Τουρισμού στο εξωτερικό, μία των Γραφείων Εξωτερικού που σύμφωνα με το Ν.4049/2012 αποτελούν Υπηρεσίες του ΕΟΤ και μία των τουριστικών ακολούθων που σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουρισμού, με την συνδρομή των κατά τόπους διπλωματικών και προξενικών αρχών (Υπουργείο Εξωτερικών). Αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει σύγχυση και προβλήματα σε θέματα εποπτείας και διαχείρισης.

  2. Ως προς τα προσόντα τόσο των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ, όσο και του υπόλοιπου προσωπικού, καθώς και των ατόμων που ενδεχομένως θα καλύψουν θέσεις τουριστικών ακολούθων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένα, με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά σε θέματα management και marketing, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που συνεπάγεται ο ιδιαίτερος ρόλος τους να αντιπροσωπεύουν, να προβάλλουν και να προωθούν με αποτελεσματικό τρόπο το ελληνικό τουριστικό προϊόν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η αγγλική γλώσσα θα πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση και για όλες τις χώρες. Από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (1), (2) και (3) του άρθρου 4 δεν φαίνεται να διασφαλίζονται τα παραπάνω, αντιθέτως δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί επικεφαλής Υπηρεσίας Εξωτερικού και κάποιο άτομο που δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

  Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι, μετά την επιλογή τους και πριν την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να υποχρεούνται στην παρακολούθηση σύντομου ενημερωτικού σεμιναρίου γύρω από θέματα διοικητικών διαδικασιών και διαχείρισης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των θεμάτων μεταξύ Υπηρεσιών Εξωτερικού και Κεντρικής Υπηρεσίας. ενώ ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Εξωτερικού αποτελεί η κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται στη παρ.3 του άρθρου 27 του Ν. 4049/2012, με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην δομή και τις αρμοδιότητες των, καθώς και τα προσόντα και τα καθήκοντα του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού, η σχέση τους με την Κεντρική Υπηρεσία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.

  3. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού του ΕΟΤ , σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν4049/2012 λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ. Σχετικά με την παρ. 4, για την πλήρωση κενής οργανικής θέσης των Υπηρεσιών εξωτερικού με μετάθεση, κατά την άποψή μας, απαιτείται σύμφωνη γνώμη και όχι απλή γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 67 και 86 του Ν. 3528/2007.
  Επίσης, σχετικά με την περίπτωση 4β. «ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων», η εμπειρία έχει δείξει ότι τα Γραφεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και να επιτελέσουν το σκοπό τους καταυτό τον τρόπο. Στην ουσία το άτομο που αναλαμβάνει παράλληλα καθήκοντα σε δεύτερο Γραφείο λειτουργεί αποσπασματικά και εστιάζεται κυρίως σε θέματα διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αποτελεί ένα καθαρά έκτακτο μέτρο στις περιπτώσεις που κενώνεται για οιονδήποτε λόγο η θέση και έως ότου τοποθετηθεί νέος υπάλληλος, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής. Οι 2-3 μήνες είναι ένα εύλογο διάστημα για να κινηθεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης νέου υπαλλήλου.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 16:46 | Βίκυ Δικάρου

  Κατ΄αρχήν, μία γενική παρατήρηση είναι ότι πριν υπάρξει Νομοσχέδιο για τον Τουρισμό, θα έπρεπε να υπάρξουν Οργανογράμματα, τόσο για το Υπουργείο, όσο και για τον ΕΟΤ.
  Όσον αφορά στο άρθρο 4:
  – «Στις χώρες όπου δεν λειτουργούν γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ, μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις τουριστικούν ακολούθων….ή μπορεί να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή να συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστός σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης» : η λέξη «δημιουργηθούν» παραπέμπει στην ύπαρξη οργανογράμματος. Το επιτόπιο προσωπικό όμως καταλαμβάνει μη οργανικές θέσεις και υπάγεται στη νομοθεσία της χώρας όπου υπηρετεί. Αν δημιουργηθούν θέσεις, θα έπρεπε να είναι στο πλαίσιο ενός Κανονισμού Λειτουργίας των Γραφείων Εξωτερικού (ο οποίος θα έπρεπε να ενταχθεί στο Οργανόγραμμα). Σ΄αυτόν τον Κανονισμό θα πρέπει να προβλέπονται οι θέσεις ανά γραφείο εξωτερικού, περιγραφή της θέσης εργασίας, πιστοποιημένο προσοντολόγιο (σ΄ένα Γραφείο Εξωτερικού είναι απαραίτητη η γνώση marketing – διαφήμιση, δημ. σχέσεις, media plan, social media, κλπ.)Όταν δεν υπάρχει δε, μόνιμος υπάλληλος ως Προϊστάμενος/Υπόλογος, τότε ο επιτόπιος υπάλληλος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον βασική γνώση νομοθεσίας, αφού τα έξοδα επιβαρύνουν Τακτικό Προϋπολογισμό Ελληνικού Δημόσιου Φορέα και απαιτείται η νόμιμη και χρηστή διαχείρισή τους.
  – ο όρος «Ακόλουθος» θα πρέπει ν΄αλλάξει, διότι παραπέμπει σε ιδιότητα τόσο μονίμου ή ΙΔΑΧ υπαλλήλου, όσο και υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, με ότι αυτό συνεπάγεται.
  – «Οι συμβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάμενο των κατά τόπους πρεσβειών ή προξενείων μετά από πρόταση και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού»: δεν είναι σαφές αν η έγκριση πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού στις χώρες που δεν υπάρχουν γραφεία,θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού α φ ο ύ έχει εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΟΤ (ανώτατου οργάνου του Οργανισμού, υπεύθυνου για την με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού του ΕΟΤ, όπως πρόσληψη, καταγγελία σύμβασης, κλπ.) δεδομένου ότι τα γραφεία εποπτεύονται από τον ΕΟΤ (Π.Δ. 343/2001, Ν.4049/2012).
  Αν η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού εγκρίνεται από το Υπουργείο και θα εποπτεύεται από αυτό, ποιον προϋπολογισμό θα βαρύνει η δαπάνη μισθοδοσίας του; Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή τα έξοδα Διοίκησης και Λειτουργίας του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΕΟΤ; Οι εγκρίσεις δαπανών θα πρέπει να εγκρίνονται από το Υπουργείο ή από τον ΕΟΤ;
  Έτσι, δημιουργούνται δύο διαφορετικές δομές που αφορούν στα Γραφεία Εξωτερικού και στις δράσεις.
  Τα προβλήματα με το επιτόπιο προσωπικό υπήρχαν διότι δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για να αρθεί η αντίθεση της ελληνικής και της αλλοδαπής νομοθεσίας, κυρίως για τους ήδη υπηρετούντες επιτόπιους υπαλλήλους. Σύμφωνα με την αλλοδαπή νομοθεσία είναι υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ενώ με την ελληνική δεν επιτρέπεται η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, σε αορίστου και στο Π.Δ.164/2004 δεν υπήρξε εξαίρεση για τον ΕΟΤ, ανάλογη με εκείνη του Υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά στο προσωπικό που υπηρετεί στις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία.
  – «εξαιρουμένων επιδομάτων αδείας, Πάσχα και Χριστουγέννων»: αφού το επιτόπιο ανήκει στη νομοθεσία της χώρας που υπηρετεί, θα πρέπει να ακολουθείται η συλλογική σύμβαση αυτής της χώρας, η οποία (τουλάχιστον στις Ευρωπαϊκές χώρες) ενέχει θέση Νόμου.
  – θα πρέπει να προβλεφθεί αξιολόγηση, τόσο του μονίμου ή ΙΔΑΧ προσωπικού, όσο και του επιτόπιου προσωπικού, σύμφωνα με το έργο του και τα αποτελέσματα αυτού (μετρήσιμα).
  – το μόνιμο ή ΙΔΑΧ προσωπικό που θα υπηρετήσει στο εξωτερικό, θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει την απαραίτητη εκπαίδευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα όπως της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού (συντονισμός-διαχείριση γραφείων/έξοδα Διοίκησης και Λειτουργίας και Δημόσιες Σχέσεις), της Διεύθυνσης Διαφήμισης (παραδοσιακή και διαδικτυακή διαφήμιση, συνέργειες, κλπ.) και της Διεύθυνσης Οικονομικών (διαχείριση δημοσίου χρήματος).
  – τέλος η μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας σε Υπηρεσία Εξωτερικού με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου (για οικογενειακούς, προσωπικούς ή λόγους υγείας που θα καθιστούν αδύνατη τη μετάθεσή του)έτσι ώστε να μην χαρακτηριστεί «άρνηση υπηρεσίας», με όλες τις συνέπειες του δημοσιουπαλληλικού κώδικα.

 • Όσον αφορά το άρθρο 2 :

  Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αι της παραγράφου Α του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`».
  3. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  « Άρθρο 25
  Οι θέσεις της περίπτωσης του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής:
  α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας – Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Σουηδίας, Ολλανδίας, και Ισραήλ.
  β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.»

  :

  Απαραίτητα τυπικά προσόντα : 1) Κατηγορίας ΠΕ, 2) ΤΕ εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις απο ΠΕ, 3) Να υπάρξει μοριοδότηση για τα επιπλέον προσόντα – μία πρόχειρη πρόταση έχει ως εξής :

  α. απόφοιτοι Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – 5 μονάδες.
  β. απόφοιτοι τμημάτων ΠΕ σχετικά με διεθνείς σχέσεις – 4 μονάδες.
  γ. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής – (5 μονάδες άριστη, 4 καλή, 3 μέτρια) – Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας χώρας υποδοχής – (5 μονάδες άριστη, 4 καλή, 3 μέτρια). Προτεραιότητα έχει όποιος γνωρίζει την γλώσσα της χώρας υποδοχής.
  δ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής με τον τουρισμό – 5 μονάδες
  ε. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άλλου αντικειμένου – 3 μονάδες

 • 27 Ιανουαρίου 2013, 00:27 | ΕΜΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

  O όρος Τουριστικός Ακόλουθος θα πρέπει να είναι κοινός, τόσο για τους Προϊσταμένους εν ενεργεία Γραφείων Εξωτερικού, όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα στελεχώνουν τις ελληνικές Αποστολές της αλλοδαπής, ούτως ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων. Οι θέσεις των Τ.Α. θα πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. με απόσπαση. Η πρόσληψη επιτοπίου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για Τ.Α., ή η σύναψη συμβάσεων με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης θα ενίσχυε παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπως είναι ο νεποτισμός, η αδιαφάνεια και το πελατειακό κράτος.

  Πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ. και έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα τουρισμού, και ειδικότερα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης, τουριστικής οικονομίας και μάρκετινγκ ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου διεθνούς τουριστικού περιβάλλοντος.

  Απαραίτητα τυπικά προσόντα των μόνιμων υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις Αποστολές Εξωτερικού: 1)Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 2) ΤΕ, σε περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις δεν συμπληρώνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θεωρείται επιπλέον προσόν.

  Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης, η απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Υπηρεσία Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, άλλως αναιρεί το χαρακτήρα του έκτακτου και επείγοντος. Το χρονικό διάστημα του ενός έτους πρέπει να αντικατασταθεί από μία περίοδο 2-3 μηνών.

  Η στελέχωση των Γραφείων Εξωτερικού από επιτόπιο προσωπικό θα πρέπει να βασίζεται σε έναν κοινό κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο να περιλαμβάνεται σαφές προσοντολόγιο και λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων της εκάστοτε θέσεως προς πλήρωση. Η άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία εδρεύει το Γραφείο Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, παράλληλα με την αγγλική, ώστε να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές του και στις απαιτήσεις των επαφών του με τοπικούς τουριστικούς παράγοντες και κοινό.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 13:04 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ

  Άρθρο 4: Τουριστικοί Ακόλουθοι και Θέματα Λειτουργίας Γραφείων Εξωτερικού ΕΟΤ.

  Παράγραφος 1.
  Με την παράγραφο αυτή του άρθρου 4 επιδιώκεται η δημιουργία θέσεων τουριστικών ακολούθων. Η επιδίωξη αυτή είναι εσφαλμένη διότι οι τουριστικοί ακόλουθοι θα προσλαμβάνονται από τους κατά τόπους προϊσταμένους των διπλωματικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουρισμού και δεν θα έχουν καμία σχέση με τον ΕΟΤ. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Εξωτερικών αποκτά συναρμοδιότητα στην εποπτεία των υπηρεσιών του ΕΟΤ στο εξωτερικό, οι οποίες δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν με επιτυχία στην τουριστική τους αποστολή και θα εξελιχθούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίες δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε την εμπειρία να ασκήσουν αυτό το έργο.
  Σωστή επιδίωξη θα ήταν, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνομο γραφείο στο εξωτερικό, η υπηρεσία του ΕΟΤ να στεγάζεται στα κατά τόπους κτίρια που στεγάζεται και η ελληνική διπλωματική αποστολή. Η υπηρεσία του ΕΟΤ δεν θα υπάγεται ούτε θα εποπτεύεται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης διπλωματικής υπηρεσίας. Το επιτόπιο προσωπικό των προαναφερόμενων υπηρεσιών του ΕΟΤ θα συνάπτει σύμβαση με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εξωτερικού του ΕΟΤ, η σύμβαση αυτή θα πρέπει να εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
  Η ανάμειξη του Υπουργού Τουρισμού στη διαδικασία επιλογής του πάσης φύσεως προσωπικού των υπηρεσιών εξωτερικού του ΕΟΤ δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης προσωπικών ή κομματικών φίλων και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χριστής διοίκησης.

  Παράγραφος 3.
  Με την παράγραφο 3 ρυθμίζονται ζητήματα πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού. Οι λεπτομέρειες των προσλήψεων αυτών πρέπει να καθοριστούν από ειδική κανονιστική πράξη, η οποία θα προβλέπει λεπτομερώς ζητήματα όπως: διαδικασία πρόσληψης, ανώτατος αριθμός προσωπικού ανά γραφείο, τυπικά προσόντα, περιγραφή καθηκόντων, ύψος αποδοχών κλπ, αφού ληφθεί υπόψη εισήγηση των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΤ.

  Παράγραφος 4.
  Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία οργανικών μονάδων του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική και θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα προβλέπονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ και θα περιγράφονται λεπτομερώς τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τα γραφεία εξωτερικού.
  Επιπλέον, για κάθε μετάθεση ή απόσπαση υπαλλήλου θα πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και η συγκατάθεση του υπαλλήλου, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Υπαλληλικό Κώδικα.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 09:59 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Η πρόβλεψη τουριστικών ακολούθων, που θα προσλαμβάνονται από τους πρέσβεις ή προξένους (!) και θα υπηρετούν στις πρεσβείες, οδηγεί σε σύγχυση του έργου των πρεσβειών με αυτό του ΕΟΤ στο εξωτερικό. ΄Ετσι, θα υπάρχουν γραφεία εξωτερικού, έστω και μονοπ΄ροσωπα, που δεν θα συνδέονται υπηρεσιακά με τον ΕΟΤ και δεν θα ακολουθούν κατ’ ανάγκην τις κατευθύνσεις της Επικοινωνίας της Χώρας στο Εξωτερικό. Λογικό είναι οι συγκεκριμένοι ακόλουθοι, που θα προσλαμβάνονται (με μη καθοριζόμενα από το ΣΝ προσόντα), να ακολουθούν τις οδηγίες των προϊσταμένων τους, οι οποίοι όμως, ως διπλωματικοί υπάλληλοι, δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία τουριστικού μάρκετινγκ, ούτε άλλωστε οφείλουν. Γι αυτό σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα το τουριστικό μάρκετινγκ δεν είναι δουλειά των πρεσβειών.
  Τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό οφείλουν να είναι μονάδες marketing, κάτι που δεν συνάδει με το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των πρεσβειών. Πρόκειται ουσιαστικά για επαναφορά του θεσμού των επί θητεία προϊσταμένων των Γραφείων Εξωτερικού, θεσμού που επιτρέπει κατά καιρούς την πρόσληψη «ημετέρων» με αδιαφανή κριτήρια και χωρίς τα αναγκαία προσόντα. Επί πλέον, θα έχουμε θεσμοθετημένη σύγκρουση αρμοδιοτήτων ΥΠΕΞ και ΥΠΟΤ, από την οποία μόνο ο Τουρισμός δεν θα ωφεληθεί.
  Εξ άλλου, η προβλεπόμενη εποπτεία του ΥΠΟΤ (και όχι του ΕΟΤ) επί των ακολούθων διασπά ακόμη και το αντικείμενο της Επικοινωνίας (Διαφήμιση και Δημόσιες σχέσεις) που τελικά υποτίθεται είναι το μόνο, που παραμένει άθικτο στον ΕΟΤ, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους ευρωπαϊκούς Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού- ΝΤΟ (αντίθετα ισχυρά υπουργεία, με τον κύριο όγκο των αρμοδιοτήτων, υπάρχουν μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες).

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 21:05 | ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ

  Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από έναν ευέλικτο Οργανισμό (ΝΠΔΔ) σε ένα δυσλειτουργικό (λόγω περιπλοκότητας διαδικασιών) Υπουργείο, μάλλον θα βλάψει παρά θα οφελήσει τον Τουρισμό. Αντί να εκσυγχρονιστεί ο ΕΟΤ, διαλύεται (προς όφελος κάποιου άλλου φορέα ή;;). Μήπως το γεγονός ότι σε όλες τις σύγχρονες και ανταγωνιστικές οικονομίες ο κρατικός φορέας τουρισμού έχει ευέλικτο σχήμα πρέπει να μας προβληματίσει και να χρησιμοποιηθεί ως best practice;

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 15:18 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Η πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι απαραίτητο να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά κριτηρίων, όπως για παράδειγμα τις ανάγκες της εκάστοτε τουριστικής αγοράς, ώστε να καθορίζεται και ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού.
  Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα τυπικά προσόντα, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε Γραφείου, μεταξύ των οποίων και η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να υπηρετήσουν, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους τουριστικούς παράγοντες της αγοράς (tour operators, τουριστικά πρακτορεία, κλπ).
  Γενικότερα, η στελέχωση των γραφείων πρέπει να γίνεται βάσει ενός συνολικού κανονισμού λειτουργίας, στον οποίο να περιλαμβάνεται και λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων του κάθε υπαλλήλου.
  Αναφορικά με τους τουριστικούς ακολούθους, το 2005 συστάθηκε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης το Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών σειρών του Τμήματος, που ήδη στελεχώνουν τους Τουριστικούς Φορείς της χώρας (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, ΟΤΕΚ), διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του διεθνούς τουριστικού περιβάλλοντος.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 10:45 | ΠΟΠΗ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ

  1. Δεν μπορεί να δημιουργούνται ειδικές θέσεις τουριστικών ακολούθων μόνο σε ορισμένα Γραφεία. Εφόσον οι θέσεις θα εντάσσονται στον ΕΟΤ και θα στελεχώνονται και από υπαλλήλους του, η διατύπωση θα πρέπει είναι κοινή για όλα τα Γραφεία Εξωτερικού.
  2.«Aκόλουθος», κατά τη διεθνή και ελληνική διπλωματία http://en.wikipedia.org/wiki/Attach%C3%A9, είναι ένας βαθμός που δίνεται σε μέλη Πρεσβειών, Διπλωματικών Αποστολών και κρατικών εκπροσώπων στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να οριστεί «ακόλουθος» (επιτόπιο) προσωπικό, που δεν ανήκει στη «διπλωματική αποστολή» μιας χώρας. Επιπλέον, ο τίτλος συνοδεύεται από μια σειρά προνομίων, πχ διπλωματικό διαβατήριο, ασυλία, φορολογική ατέλεια κλπ. Η σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης, εξ ορισμού έρχεται σε αντίθεση με το καθεστώς του τουριστικού ακόλουθου. Συνεπώς, ο τίτλος «ακόλουθος» μπορεί να δοθεί μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους.
  3.Πριν την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού θα πρέπει να έχει προβλεφθεί: α) ανώτατος αριθμός προσωπικού, δεδομένου ότι στο παρελθόν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σημαντικής αύξησης της δύναμης των γραφείων, που έφτασε κατά περίπτωση μέχρι και το διπλασιασμό του αριθμού του επιτόπιου προσωπικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δημοσίου β) ειδικότητα, δηλαδή περιγραφή θέσεων εργασίας και καθηκόντων γ) διαδικασία πρόσληψης και τυπικά προσόντα, ώστε τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και τα τυπικά προσόντα των επιλεγέντων να είναι πρόσφορα για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου δ) ύψος αποδοχών ώστε να μην παρατηρούνται – όπως στο παρελθόν – μεγάλες αποκλίσεις τόσο μεταξύ των υπαλλήλων του ίδιου γραφείου όσο και μεταξύ των διαφόρων γραφείων, που μόνο εν μέρει αιτιολογείτο από τις κρατούσες συνθήκες αγοράς εργασίας της κάθε χώρας. Ως προς τις διαδικασίες πρόσληψης του επιτόπιου προσωπικού, οι οποίες χάριν της διαφάνειας αλλά και της διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος θα πρέπει να είναι «ανοικτές», θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια: α) προκήρυξη και δημοσίευσή της σε έντυπα της χώρας β) γνωμοδοτική εισήγηση του Προϊσταμένου γ) γνωμοδοτική εισήγηση της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΤ δ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ ε) σύναψη και υπογραφή εργασιακής σύμβασης.
  4.Δεν είναι δυνατό τα Γραφεία Εξωτερικού να ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΟΤ, να συμπεριλαμβάνονται και να βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του και ταυτόχρονα να εποπτεύονται από άλλο φορέα. Εξυπακούεται ότι εμμέσως εποπτεύονται από το Υπουργείο δεδομένου ότι ο ΕΟΤ εποπτεύεται από αυτό.
  5.Δεν είναι δυνατόν εκ προοιμίου να προβλέπεται η καταβολή στο επιτόπιο των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, αν αυτό δεν προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία της χώρας και εφ’ όσον στο εν λόγω σχέδιο ορίζεται ότι «συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης». Ο καθορισμός των αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού θα γίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα δεδομένα της αγοράς.
  6. «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής»: το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί με το «και» δεδομένου ότι α) διαφορετικά προκύπτει ευθεία αντίφαση της ιδιότητας του προσωπικού ως «επιτόπιου» με τη μη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία προσλαμβάνεται (!) β) το επιτόπιο προσωπικό θα έρχεται σε επαφή και με την Κ.Υ. καθώς και με παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Επιχειρηματικού κόσμου. Αν π.χ προσληφθεί υπάλληλος ομιλών την Κινεζική ή την Ρωσική γλώσσα χωρίς να μιλάει αγγλικά πώς θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε συνεννοήσεις με τους πιο πάνω αναφερθέντες; και γ) υπενθυμίζεται ότι κατά πάγια πρακτική του ΕΟΤ στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Γραφείων Εξωτερικού περιλαμβάνεται στα ζητούμενα προσόντα η άριστη γνώση τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών, συνεπώς κατ’ αναλογία, θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για το επιτόπιο προσωπικό –βλ. αρ. πρωτ. 501930/13.12.12 προκήρυξη ΕΟΤ ΑΔΑ: Β4ΜΒ469ΗΙΖ-ΛΚΟ
  7.»Η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης»: το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί με το «και» προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου του επιτόπιου προσωπικού και πάλι κατ’ αναλογία με τα ζητούμενα προσόντα για το υπόλοιπο προσωπικό των Γραφείων Εξωτερικού. Θα μπορούσε να ισχύσει διαζευκτικά για τυχόν θέση υποστηρικτικού προσωπικού, που θα προκύπτει από job description, αλλά αυτό για τα Γραφεία Εξωτερικού και όχι για τη θέση του τουριστικού ακολούθου.
  8. «1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`»: Απαραίτητα τυπικά προσόντα μόνιμων υπαλλήλων 1) Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 2) ΤΕ, σε περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις δεν συμπληρώνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ. Προβάδισμα έχουν οι απόφοιτοι σχολών σχετικών με το αντικείμενο 3) Nα έχουν προβάδισμα όσοι έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον σε μία από τις Δ/νσεις EOT: Οικονομικών (Τμήμα Υπολόγων Εξωτερικού), Υπ. Εξωτερικού, Διαφήμισης, ή σε αντίστοιχες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού καθώς και οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 3) Αποδεδειγμένη με διπλώματα γλωσσομάθειας άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, ή/και της γλώσσας της χώρας διαπίστευσης (η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 του Π.Δ. 50/2001 ως ισχύει) 4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής με τον τουρισμό αποτελεί ιδιαίτερο συνυπολογιζόμενο προσόν 5) Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με τον τουρισμό 6) Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
  9. Η περίπτωση της δημιουργίας δεύτερης θέσης μόνιμου υπαλλήλου στο Ισραήλ, χώρα η οποία μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γραφείων Εξωτερικού, δεν αιτιολογείται ούτε από τον αριθμό του εισερχόμενου τουρισμού ούτε το μέγεθος της αγοράς, όπως είναι οι περιπτώσεις των άλλων χωρών στις οποίες προβλέπεται η ύπαρξη δεύτερης θέσης μόνιμου προσωπικού. Π.χ δεν προβλέπεται 2η θέση στο Γραφείο της Κίνας αλλά προβλέπεται 2η θέση για το Γραφείο του Ισραήλ.
  10. Πριν την ανάληψη υπηρεσίας, οι επιλεγέντες για οποιαδήποτε θέση σε Γραφείο Εξωτερικού, θα πρέπει να ακολουθούν ένα κύκλο γρήγορης εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 1 μήνα, σε Δ/νσεις του ΕΟΤ με σχετικό αντικείμενο.
  11. «Με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος»: ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα αιτιολογούσε την μετάθεση υπαλλήλου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα μπορούσε να είναι το 3μηνο, κατά την διάρκεια του οποίου υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών ή «β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη…» θα πρέπει να προστεθεί το επίθετο «σύμφωνη» γνώμη βάσει 1) του άρθρου 103 του Συντάγματος και 2) κατ’ αναλογία με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 67 του Ν. 3528/07 «Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων» του υπηρεσιακού συμβουλίου, «εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος»: το 3μηνο κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα. «Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου»: κατά το άρθρο 67 είναι δυνατή η μετάθεση υπαλλήλου και αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, όμως εάν έχουν γίνει αιτήσεις μετάθεσης, αυτές προηγούνται υποχρεωτικά.
  12. «Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού… Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος»: να αντικατασταθεί με το 3μηνο, άλλως ακυρώνεται η ουσία της ύπαρξης του Γραφείου, δεδομένου ότι με την παράλληλη άσκηση δεν γίνεται παρά μόνο τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του Γραφείου.
  13. «Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχον απαλλαγεί ή αποκατασταθεί»»: Θα πρέπει να συμπληρωθεί «Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή/και από το Δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκαν».

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 18:56 | Περσεφόνη Τρίχα

  Στο άρθρο 4, παράγραφος 4. όπου αναφέρεται «μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ» να αντικατασταθεί με «μετάθεση υπαλλήλου του ΕΟΤ» χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ και εκείνων που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ, καθώς και οι ΠΥΤ διαθέτουν στελεχιακό δυναμικό αναλόγων προσόντων.

 • 21 Ιανουαρίου 2013, 11:38 | Bαλεντίνος Οικονόμου

  Ως προς τους Τουριστικούς Ακολούθους, υπήρξε πρόβλεψη σύστασης Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία χρηματοδοτείται από το κράτος και απο κοινοτικά κονδύλια, από την οποία αποφοιτούν στελέχη υψηλής κατάρτισης του Δημοσίου. Έχουν υπάρξει ήδη 4 σειρές αποφοίτων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί άρτια ως προς αυτόν τον σκόπο. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μνεία σε αυτούς και να συμπεριληφθούν με βαθμό προτεραιότητας στο εν λόγω νομοσχέδιο.

 • 18 Ιανουαρίου 2013, 10:20 | Απόστολος Χατζηδήμου

  Επειδή η Ελλάδα συνεχίζει να πληγώνει, πόσο δε μάλλον στον Τουρισμό, το ορθότερο θα είναι να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή δεξαμενή προσώπων που με αντικειμενικά, αυστηρά κριτήρια αγοράς και προσόντων -χωρίς κομματισμούς και φιλικές διαβουλεύσεις- θα λάβουν κατόπιν αξιολόγησης σειρά προτεραιότητας κάλυψης αναγκών εξωτερικού. Ήδη ο τόπος μας έχει χάσει πολλές ευκαιρίες ανάδειξης με τον σωστό τρόπο. Ας μην ξαναχτίσουμε σαν χώρα και άλλες νέες φαύλες διαδικασίες.
  Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται η κάλυψη αναγκών στον τομέα αυτό και από υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα και της Τ.Α. που είναι εκτός ΕΟΤ ή Υπουργείου Τουρισμού και που δυνητικά θα μπορούν να καλύψουν με ίδια ή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σχετικές θέσεις. Η δεξαμενή υπηρεσία προς τον Τουρισμό δεν τελειώνει σε 2 υπουργειοφορείς.

 • 17 Ιανουαρίου 2013, 10:14 | Δημας Χριστοδουλος(Χρηστος)

  Εκ παραδρομης οι Τουριστικοι Ακολουθοι αναφερονται ως ΤΤ,ενω το σωστο ειναι ΤΑ…

 • 16 Ιανουαρίου 2013, 18:04 | Δημας Χριστοδουλος(Χρηστος)

  Επιγραμματικα για τον Τουριστικο Ακολουθο(ΤΤ)¨:
  -Ειναι πολυτελεια η υπαρξη full-time ΤΤ,αλλα… αν μιλαμε για χωρες οπως ΗΠΑ,Ρωσια ,Κινα τοτε ναι..
  -απαραιτητη η υπαρξη Τουριστικου Πλανου (ΤΠ) και το στενο follow up και feed back και γενικως το monitoring που θα υποκειται ο ΤΤ( μετρησιμοι στοχοι!!).Θα πρεπει να δουλευει νοιωθοντας οτι ειναι υπο συνεχη ελεγχο και καθοδηγηση.Οχι χαλαρα!!!!!
  -οι επιλεγομενοι ΤΤ πρεπει να ειναι «υψηλης κλασεως ατομα» οσον αφορα την εμφανιση,τους τροπους,το «στυλ»,εκτος φυσικα το επιπεδο μορφωσης και ξενων γλωσων…Ειδικα στην εποχη που ζουμε να γινει επιλογη με πολυ αυστηρα κριτηρια-με ψηλα τον πηχυ!!-και οχι με «μπιλιετακια η τ/φ απο κομματικα γραφεια..γιατι στην Αγορα κυκλοφορουν «κελεπουρια» με πολυ καλα CV’s.
  -Πρεπει να εφαρμοσθει Διαφανεια και Αξιοκρατια στην προσληψη και να το ξερουν ολοι…
  -Πρεπει να καλλιεργηθει πνευμα Αριστειας για να δημιουργηθει υγιης ανταγωνισμος

  ..αυτα και αλλα πολλα που θα πουν και αλλοι…αλλα…

  …πρεπει να ξεκινησουμε την δημιουργια της, Μετα-Μνημονιου (ΜΜ),Νεας Ελλαδας και ο Τουρισμος ειναι ο πρωτος- Αμεσου Αξιοποιησης και Αποδοσης-πυλωνας Αναπτυξης και πρεπει να κτισθει με καλα υλικα και «μαστορους»…