• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ' | 14 Ιουνίου 2018, 09:31

    To Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας να χορηγείται σε ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες πάσης μορφής με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης είναι επαγγελματίας του χώρου( απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή κάτοχος αντιστοίχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.)Για την περίπτωση της εταιρίας να προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας ή αντίγραφο πρόσληψης με επαγγελματία του χώρου (πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ ή κάτοχου αντιστοίχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.) ΄΄΄΄ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Αυτό θα έχει ως συνέπεια:1) κατακόρυφη αύξηση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του προσφερόμενου αυτής της κατηγορίας τουριστικού προιόντος,2)εξοβελισμό των μη επαγγελματιών του αθλητισμού και των δραστηριοτήτων που λειτουργούν παρασιτικά στον χώρο .3) μείωσης της ανεργίας των επαγγελματιών του χώρου ( πτυχιούχων επιστημόνων του Αθλητισμού).