• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Ψουρούκα' | 21 Ιουνίου 2018, 22:15

    Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 1 της ΚΥΑ 27217/2013 "Πάροχος Ιατρικού Τουρισμού: Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος λειτουργεί νομίμως και παρέχει συνολικά ή κατά τμήμα ή μονάδα υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.". Σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της ΥΑ 2704/2018 "Ιαματικός τουρισμός είναι ειδική μορφή παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις" και ως "Ως ιαματικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερμά), ατμοί, φυσικά αέρια, πηλοί ή ηφαιστειακών λίθων, που έχουν ιαματικές ιδιότητες, αναγνωρισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου" (σ.σ. "του παρόντος νόμου" μάλλον αναφέρεται στο ν. 3498/06) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4238/2014 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ.40 του ν. 4272/14, "Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3498/2006, δύναται να αναγνωρίζονται ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας." Με βάση τα παραπάνω, το τελευταίο εδάφιο του παρόντος άρθρου, σε ποιες ακριβώς εγκαταστάσεις αναφέρεται; και εάν θεωρηθεί ότι ο ιατρικός τουρισμός παρέχεται σε εγκαταστάσεις μονάδων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο ιαματικός - θερμαλιστικός τουρισμός παρέχεται σε ειδικές εγκαταστάσεις που κάνουν χρήση αναγνωρισμένου ιαματικού φυσικού πόρου (ΜΙΘ, ΚΙΤ-Θ κ.α.), τότε σε ποιες εγκαταστάσεις παρέχεται ο τουρισμός ευεξίας;