• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Ζουμπούλης' | 26 Ιουνίου 2018, 19:27

    Ιδρύεται ομοσπονδία τουριστικού αθλητισμού με σκοπό την αξιοποίηση των εθνικών πόρων σε σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες και την κινητοποίηση όλων των φορέων που έχουν την δυνατότητα να παράγουν τουριστικές αθλητικές εκδηλώσεις με συνεισφορά στην εθνική οικονομία. Προτάσεις υποβάλλονται προς το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας από οιονδήποτε, είτε θεσμικό φορέα, νομικό πρόσωπο, άτυπη ομάδα ή φυσικό πρόσωπο, χωρίς περιορισμό στο αν έχουν κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό σκοπό. Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται με την μορφή που προβλέπει το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας και να αποδεικνύουν ότι θα εισφέρουν οικονομικό εισόδημα στην χώρα. Για κάθε υλοποιούμενη πρόταση, τοποθετείται οικονομικός ελεγκτής της ομοσπονδίας για όλη την περίοδο της υλοποιούμενης πρότασης. Οι αθλητικές δραστηριότητες που προτείνονται μπορεί να έχουν οιαδήποτε μορφή, και δεν απαιτείται να είναι υποχρεωτικά αθλήματα διεθνώς ή εθνικά αναγνωρισμένα. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συντάσσει τουλάχιστον 12 σχετικές προτάσεις ανά έτος, μία ανά ημερολογιακό μήνα, με την οποία πρέπει να ασχολείται μέχρι 15 μέρες το μήνα, ενώ τις υπόλοιπες 15 ημέρες κάθε μήνα υποχρεούται να ασχολείται με τις υποβαλλόμενες προτάσεις από τρίτους, με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας που έχουν πρωτοκολληθεί στο βιβλίο εισερχομένων εγγράφων της ομοσπονδίας. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 15 άτομα, που 12 από αυτά εκλέγονται με κοινό ψηφοδέλτιο από τα μέλη της ομοσπονδίας και 3 από αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού. Την εκτελεστική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας, ο Γενικός Γραμματέας και ο Γενικός Διαχειριστής, και σε αυτά τα 5 πρόσωπα, μόνο ένα μπορεί να είναι από εκείνα που έχει ορίσει το Υπουργείο Τουρισμού. Τα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας αποζημιώνονται για τα αποδεδειγμένα υπέρ της εργασίας τους για την ομοσπονδία έξοδα, και με απόφαση των μελών σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση, μπορούν να αμείβονται, με κριτήρια παραγωγικότητας, για την εργασία τους στην ομοσπονδία. Μέλη της ομοσπονδίας είναι κάθε φορέας που έχει τη μορφή νομικού προσώπου και διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις που εισφέρουν οικονομικό εισόδημα στην χώρα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις που ετησίως υποβάλλει στην ομοσπονδία. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να εισφέρουν στην ομοσπονδία, ως συνδρομή μέλους, ποσοστό των κερδών τους από τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν, το οποίο αποφασίζεται από τα μέλη σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση. Η ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να υποστηρίζει με κάθε τρόπο και να επιχορηγεί οικονομικά κάθε αθλητική εκδήλωση που εισφέρει οικονομικό εισόδημα στην χώρα. Η οικονομική επιχορήγηση είναι ποσοστό του ανωτέρω εισφερόμενου οικονομικού εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό αποφασίζεται από τα μέλη σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση. Η ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να αυξάνει τις ετήσιες εκδηλώσεις που υποστηρίζει τουλάχιστον κατά 6 τον αριθμό, για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής της, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών που είναι καθοριστικές για την αύξηση των εκδηλώσεων αυτών. Εφόσον το Διοικητικό συμβούλιο απορρίψει πρόταση για εκδήλωση, ο προτείνων έχει το δικαίωμα να ζητήσει με έγγραφη παρουσίασή του από την γενική συνέλευση να γίνει δεκτή η πρότασή του, και η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης υπερισχύει αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την πρώτη ιδρυτική της ομοσπονδίας συνέλευση, έχουν το δικαίωμα όσα νομικά πρόσωπα επιθυμούν να γίνουν ιδρυτικά μέλη, να υποβάλλουν αίτηση με επισυναπτόμενες τις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των διοργανωθέντων εκδηλώσεών τους, στις οποίες αποδεικνύεται ότι οι εκδηλώσεις τους εισέφεραν οικονομικό εισόδημα στην χώρα. Η ιδρυτική συνέλευση θα διοργανωθεί από το Υπουργείο Τουρισμού, αφού εγκριθούν τουλάχιστον 15 τέτοιες αιτήσεις με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού.