• Σχόλιο του χρήστη 'SEASAFE ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ' | 7 Μαρτίου 2020, 21:20

    Άρθρο 44, παρ.1,α: Ο εκάστοτε πρόεδρος των εξετάσεων δεν θα έχει κάποια κατάρτιση πάνω στην ναυαγοσωστική ώστε να προεδρεύει εφόσον πουθενά δεν αναγράφεται στο παρών προσχέδιο για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο πρόεδρος καθώς και τα μέλη της ένωσης που θα προεδρεύουν στις εξετάσεις. Άρα δεν υπάρχει και γνωστικό αντικείμενο για να βαθμολογεί. Με το συγκεκριμένο προσχέδιο ευνοείται η εκκόλαψη σχέσεων μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενων καθώς οι υποψήφιοι των σχολών θα κρίνονται από τον πρόεδρο ιδιοκτήτη κάποιας σχολής. Όπως συμπεραίνουμε δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο πρόεδρος δεν θα εκμεταλλευτεί την εξουσία που του δίνεται για να ωφελήσει τους δικούς του εξεταζόμενους, έστω και ψυχολογικά. Όπως αναφέρεται ο πρόεδρος φέρει τα ερωτηματολόγια, τα όποια έχει διαλέξει πρωτύτερα ο ίδιος, γιατί δεν αποστέλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού, την ίδια ώρα μπροστά στους εξεταζόμενους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Δεν ελλοχεύει έτσι ο κίνδυνος διαρροής των θεμάτων; Κατόπιν όλων αυτών δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τον αδιάβλητο χαρακτήρα των εξετάσεων. Πως προασπίζεται η διαφάνεια των εξετάσεων και η απουσία οποιασδήποτε σκιάς σχετικά με την πιθανή μεροληπτική στάση του προέδρου της επιτροπής; Άρθρο 44, παρ.3 : « Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφαση, κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία με την παρουσία και των τεσσάρων (4) μελών της.» Σε ποια αιτήματα ακριβώς αναφέρεται αυτή πρόταση, είναι τόσο αόριστο και τόσο γενικό που καταστά την Επιτροπή αρμόδια να ελέγχει τα πάντα με την δήθεν επίκληση της πλειοψηφίας σε μια ήδη «συστημένη» επιτροπή.