• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ' | 9 Μαρτίου 2020, 13:53

    Ι. Σας υποβάλουμε επειγόντως την παρούσα και παρακαλούμε όπως δεχθείτε την προτεινόμενη διορθωτική διατύπωση των παραγράφων 1 και 3 του Άρθρου 31 του, υπό Ψήφιση, Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, ως ακολούθως : Α. Υφιστάμενη διατύπωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 του Σχεδίου Νόμου : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ <>. Β. Προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 : <>. Αιτιολογία της αιτούμενης τροποποίησης της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 : 1. Όσον αφορά την έκταση του γηπέδου τουριστικής δραστηριότητος : Εφόσον το γήπεδο της τουριστικής δραστηριότητος είναι, ούτως ή άλλως, εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, η προτεινόμενη έκταση των 20 στρεμμάτων είναι αρκούντως επαρκής. Αντιθέτως, η έκταση των 50 στρεμμάτων παρίσταται καταδήλως υπερβολική, μη συνδεόμενη με οιαδήποτε λογική υποστήριξη της απαίτησης αυτής. 2. Όσον αφορά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις τοποθεσίας του γηπέδου της τουριστικής δραστηριότητος : Αυτές θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της διαζευκτικής, και όχι της σωρευτικής συνύπαρξης, αφού στην τελευταία περίπτωση κανένα γήπεδο δεν θα μπορέσει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις αυτές, με επαγωγική συνέπεια να ακυρώνεται στην πράξη η επιδιωκόμενη εφαρμογή της διάταξης του νέου νομοθετήματος. Α. Υφιστάμενη διατύπωση της παραγράφου 3 του Άρθρου 31 του Σχεδίου Νόμου : <>. Β. Προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου 3 του Άρθρου 31 : <>. Αιτιολογία της αιτούμενης τροποποίησης της παραγράφου 3 του Άρθρου 31 : Για την διασφάλιση της λειτουργικής ενοποίησης των επιμέρους τμημάτων του ακινήτου μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων, δεν είναι ανάγκη το φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο να παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας (ποταμοί, χείμαρροι κ.λπ.), αλλά για λόγους πρωτίστως ασφαλείας, να αρκείται ΚΑΙ στην περίπτωση της απλής εν δυνάμει επικινδυνότητας των ποταμών, χείμαρρων κ.λπ. Γι’ αυτό θα πρέπει να εξαλειφθεί η λέξη «υψηλής» επικινδυνότητας από την συγκεκριμένη διάταξη. ΙΙ. ΕΝΟΨΕΙ του περιεχομένου της αιτιολογίας των αιτούμενων τροποποιήσεων των παραγράφων 1 και 3 του Άρθρου 31, θεωρούμε δεδομένη την σύννομη αποδοχή του αιτήματός μας, το οποίο υπαγορεύεται από τις αρχές της διοικητικής νομιμότητος, της ασφάλειας δικαίου και προστατευόμενης εμπιστοσύνης προς τα όργανα του Υπουργείου Τουρισμού. Άλλωστε, η αποδοχή του αιτήματός μας θα καταδείξει τις ευαισθησίες της Κυβέρνησης να αποδέχεται έλλογα αιτήματα των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Για την Ξενοδοχειακή Εταιρία «KNOSSOS ΜΠΙΤΣ Α.Ε.» Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Λογιάδης Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός