ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 31 Εισαγωγή ρύθμισης για την πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις

 

1. Οδικά δίκτυα που διατρέχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, (Α΄155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής που ανεγείρονται σε γήπεδα τουλάχιστον 50 στρεμμάτων και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, και δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.
2. Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και εκμετάλλευσης, καθώς και της πυκνότητας κλινών ανά στρέμμα, η έκταση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. Οι απαιτούμενες άδειες δόμησης και οι λοιπές προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης, η δε υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιποι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι διατάξεις περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας.
3. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, και εφόσον φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας (ποταμοί, χείμαρροι κ.λπ.) πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους τμημάτων του ακινήτου μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Η ενοποίηση του ακινήτου μπορεί να υλοποιείται και με υπέργεια ή και υπόγεια ζεύξη εφαρμοζόμενης αναλογικά της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ

  Ι. Σας υποβάλουμε επειγόντως την παρούσα και παρακαλούμε όπως δεχθείτε την προτεινόμενη διορθωτική διατύπωση των παραγράφων 1 και 3 του Άρθρου 31 του, υπό Ψήφιση, Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, ως ακολούθως :

  Α. Υφιστάμενη διατύπωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 του Σχεδίου Νόμου :
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  <>.
  Β. Προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 :
  <>.
  Αιτιολογία της αιτούμενης τροποποίησης της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 :
  1. Όσον αφορά την έκταση του γηπέδου τουριστικής δραστηριότητος : Εφόσον το γήπεδο της τουριστικής δραστηριότητος είναι, ούτως ή άλλως, εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, η προτεινόμενη έκταση των 20 στρεμμάτων είναι αρκούντως επαρκής. Αντιθέτως, η έκταση των 50 στρεμμάτων παρίσταται καταδήλως υπερβολική, μη συνδεόμενη με οιαδήποτε λογική υποστήριξη της απαίτησης αυτής.
  2. Όσον αφορά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις τοποθεσίας του γηπέδου της τουριστικής δραστηριότητος : Αυτές θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της διαζευκτικής, και όχι της σωρευτικής συνύπαρξης, αφού στην τελευταία περίπτωση κανένα γήπεδο δεν θα μπορέσει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις αυτές, με επαγωγική συνέπεια να ακυρώνεται στην πράξη η επιδιωκόμενη εφαρμογή της διάταξης του νέου νομοθετήματος.

  Α. Υφιστάμενη διατύπωση της παραγράφου 3 του Άρθρου 31 του Σχεδίου Νόμου :
  <>.
  Β. Προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου 3 του Άρθρου 31 :
  <>.
  Αιτιολογία της αιτούμενης τροποποίησης της παραγράφου 3 του Άρθρου 31 :
  Για την διασφάλιση της λειτουργικής ενοποίησης των επιμέρους τμημάτων του ακινήτου μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων, δεν είναι ανάγκη το φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο να παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας (ποταμοί, χείμαρροι κ.λπ.), αλλά για λόγους πρωτίστως ασφαλείας, να αρκείται ΚΑΙ στην περίπτωση της απλής εν δυνάμει επικινδυνότητας των ποταμών, χείμαρρων κ.λπ. Γι’ αυτό θα πρέπει να εξαλειφθεί η λέξη «υψηλής» επικινδυνότητας από την συγκεκριμένη διάταξη.

  ΙΙ. ΕΝΟΨΕΙ του περιεχομένου της αιτιολογίας των αιτούμενων τροποποιήσεων των παραγράφων 1 και 3 του Άρθρου 31, θεωρούμε δεδομένη την σύννομη αποδοχή του αιτήματός μας, το οποίο υπαγορεύεται από τις αρχές της διοικητικής νομιμότητος, της ασφάλειας δικαίου και προστατευόμενης εμπιστοσύνης προς τα όργανα του Υπουργείου Τουρισμού. Άλλωστε, η αποδοχή του αιτήματός μας θα καταδείξει τις ευαισθησίες της Κυβέρνησης να αποδέχεται έλλογα αιτήματα των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

  Για την Ξενοδοχειακή Εταιρία «KNOSSOS ΜΠΙΤΣ Α.Ε.»
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Ιωάννης Λογιάδης
  Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

 • 9 Μαρτίου 2020, 09:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Στο άρθρο 23 η πρόταση για μετατόπιση οδών δεν διευκρινίζει την κατηγορία των οδών, αν πρόκειται για οδούς διανοιγμένους με νόμιμο τρόπο, για χαρακτηρισμένους με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, αν πρόκειται για οδούς προ του 23, για μονοπάτια κ.α.. και αν η μετατόπισή θα γίνεται εντός της έκτασης της ΠΟΤΑ ή θα μετατοπίζονται έξω από την έκταση. Σε κάθε περίπτωση η μετατόπιση συνιστά χάραξη νέας οδού και συνδέεται με το αντίστοιχο καθεστώς χαρακτηρισμού και χρήσης γης που ισχύει για την περιοχή και την αντίστοιχη δυνατότητα διάνοιξης οδών ( εκτός σχεδίου, περιοχές natura κ.α.). Με πάγια νομολογία του ΣΤΕ οι οδοί αποτελούν συνεχές δίκτυο και δεν αντιμετωπίζονται κατά τμήματα. Ωστόσο οι οδοί αποτελούν σημαντικό στοιχείο του τοπίου και συνδέονται με τη ζωή και τις δραστηριότητες των πληθυσμών του τόπου με την ιστορία του τόπου, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη.