• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Hellascert' | 9 Μαρτίου 2020, 13:26

    Η παράγραφος 1, και σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος, να διαμορφωθεί ως εξής: «1. Τουριστικό κατάλυμα (κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων_ΔΙΑΓΡΑΦΗ) με εν ισχύ Πιστοποιητικό Κατάταξης τουλάχιστον τριών αστέρων (3*) υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισμού την αίτηση συνοδευόμενη από:…» «γ) Έκθεση Ελέγχου από εξουσιοδοτημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδoς για το σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, το τουριστικό κατάλυμα ελέγχεται ως προς την πλήρωση (των ποιοτικών κριτηρίων και_ΔΙΑΓΡΑΦΗ) των λειτουργικών προδιαγραφών glamping κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από επιθεωρητή του φορέα πιστοποίησης και σχετικής έγκρισης που αποτυπώνεται σε Έκθεση Ελέγχου.» Προτείνεται, τα ποιοτικά κριτήρια (παρ. 3, άρθρο 50 του παρόντος) να ελέγχονται και να εγκρίνονται σε Α’ φάση από τον ιδιοκτήτη του σχήματος και πριν τη διενέργεια επιθεώρησης από τους διαπιστευμένους και αναγνωρισμένους φορείς