Άρθρο 51 Διαδικασία χορήγησης Σήματος Glamping

 

To Σήμα Glamping χορηγείται ως ακολούθως:
1. Τουριστικό κατάλυμα κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*) υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισμού την αίτηση συνοδευόμενη από:
α) Μελέτη που παρουσιάζει με μορφή κειμένου και με οπτικό υλικό (φωτογραφίες, τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις):
i) το αρχιτεκτονικό πλάνο, το είδος ή τα είδη (ενδεικτικά, τύπος κατασκηνωτικού μέσου), το μέγεθος (πλήθος, επιφάνεια) και τις παροχές (ενδεικτικά, ειδική μορφή τουρισμού που προωθείται, προσφερόμενες υπηρεσίες),
ii) τα υλικά των ημιμόνιμων δομών, τα συστήματα διαχείρισης νερού και αποβλήτων, τον τρόπο ηλεκτροδότησης,
iii) τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και οικονομία (ενδεικτικά, επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, νέες θέσεις εργασίας, επισκεψιμότητα περιοχής, ζητήματα προσβασιμότητας).
β) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους € 100,00 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001).
γ) Έκθεση Ελέγχου από εξουσιοδοτημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδoς για το σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, το τουριστικό κατάλυμα ελέγχεται ως προς την πλήρωση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από επιθεωρητή του φορέα πιστοποίησης και σχετικής έγκρισης που αποτυπώνεται σε Έκθεση Ελέγχου.
2. Τριμελές ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, αποτελούμενο από:
α) ένα-μία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
β) ένα-μία (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας μηχανικού περιβάλλοντος,
γ) ένα- μία (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης του Σήματος Glamping.
3. Το Σήμα Glamping χορηγείται με απόφαση των αρμόδιου Γενικού Διευθυντή ή – σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 – του Υπουργού Τουρισμού. Το ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους με ή χωρίς προειδοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας πιστοποίησης.
4. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Σήματος Glamping και επομένως η χρήση του επιτρέπεται να γίνεται μόνο κατόπιν της καθορισμένης διαδικασίας χορήγησης.
5. Η τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping από τα τουριστικά καταλύματα που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν είναι υποχρεωτική για μια πενταετία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping, όπως ενδεικτικά τροποποίηση του πλήθους ή του τύπου διαμονής, το πιστοποιημένο με Σήμα Glamping τουριστικό κατάλυμα υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον αντισυμβαλλόμενο φορέα πιστοποίησης, προκειμένου να επαναληφθεί η καθορισθείσα διαδικασία με κόστος που βαρύνει το τουριστικό κατάλυμα.
6. Στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) του Υπουργείου Τουρισμού καταχωρίζονται τα τουριστικά καταλύματα στα οποία χορηγείται Σήμα Glamping.

 • Άρθρα 51 και 53

  Άρθρο 51 Διαδικασία χορήγησης Σήματος Glamping
  Σύμφωνα με το άρθρου 51 το σήμα Glamping χορηγείται μετά από αίτημα στο ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο γ του άρθρου απαιτείται:
  Έκθεση Ελέγχου από εξουσιοδοτημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδoς για το σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, το τουριστικό κατάλυμα ελέγχεται ως προς την πλήρωση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από επιθεωρητή του φορέα πιστοποίησης και σχετικής έγκρισης που αποτυπώνεται σε Έκθεση Ελέγχου.

  Σύμφωνα όμως με το
  Άρθρο 53 Μεταβατική περίοδος χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping
  Μέχρι την έκδοση των λειτουργικών προδιαγραφών glamping και την ανάρτηση του καταλόγου των εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων τον επιτόπιο έλεγχο ασκεί το τριμελές ειδικό συλλογικό όργανο της παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος, το οποίο γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης προσωρινού Σήματος Glamping υποβάλλοντας αιτιολογημένη Έκθεση Ελέγχου.
  Που σημαίνει ότι αναμένεται να εκδοθούν λειτουργικές προδιαγραφές από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος που όπως αναφέρεται αναπτύσσει πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping που θα περιλαμβάνει επιπρόσθετες λειτουργικές προδιαγραφές από τις κατά περίπτωση ισχύουσες.
  Αν όμως δεν εκδοθούν οι προδιαγραφές πως μπορούν να δοθούν προσωρινά Σήματα Glamping?

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Άμεσα πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση λειτουργικών προδιαγραφών και να δημιουργηθεί κατάλογος εξουσιοδοτημένων από το ΞΕΕ φορέων πιστοποίησης.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:26 | Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Hellascert

  Η παράγραφος 1, και σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος, να διαμορφωθεί ως εξής:

  «1. Τουριστικό κατάλυμα (κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων_ΔΙΑΓΡΑΦΗ) με εν ισχύ Πιστοποιητικό Κατάταξης τουλάχιστον τριών αστέρων (3*) υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισμού την αίτηση συνοδευόμενη από:…»
  «γ) Έκθεση Ελέγχου από εξουσιοδοτημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδoς για το σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, το τουριστικό κατάλυμα ελέγχεται ως προς την πλήρωση (των ποιοτικών κριτηρίων και_ΔΙΑΓΡΑΦΗ) των λειτουργικών προδιαγραφών glamping κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από επιθεωρητή του φορέα πιστοποίησης και σχετικής έγκρισης που αποτυπώνεται σε Έκθεση Ελέγχου.»

  Προτείνεται, τα ποιοτικά κριτήρια (παρ. 3, άρθρο 50 του παρόντος) να ελέγχονται και να εγκρίνονται σε Α’ φάση από τον ιδιοκτήτη του σχήματος και πριν τη διενέργεια επιθεώρησης από τους διαπιστευμένους και αναγνωρισμένους φορείς

 • 29 Φεβρουαρίου 2020, 17:20 | dimitris

  τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει είδη κατασκευή σκηνών glamping πως γίνεται η αδειοδοτητη τους εφόσον κατασκευάστηκαν πριν το το καινούριο νομοσχέδιο.