• Σχόλιο του χρήστη 'Λίνα' | 24 Ιουνίου 2021, 13:48

    1ον) Στην παράγραφο 1.α) του Άρθρου 15 "Μεταβίβαση και διαδοχή στην Ι.Π.Ε." αναφέρεται: "Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α., στην Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17". Πηγαίνοντας στο Άρθρο 17 βλέπουμε ότι φέρει τίτλο "Μετοχικό κεφάλαιο" και στην παρ. 3 αναφέρεται το εξής: "3. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ι.Π.Ε. από τον Υπουργό Τουρισμού ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν". Τι συμβαίνει; 2ον) Το ίδιο και στην παρ.1.γ) του Άρθρου 15 που λέει τα εξής: "Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά δικαιώματα των Ο.Τ.Α. ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 15, μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α.. Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 17". Πηγαίνουμε εκεί που μας παραπέμπετε και βλέπουμε: Το άρθρο 17 φέρει τίτλο "Μετοχικό κεφάλαιο" , η δε παρ. 3 δεν έχει καμία περ. α) και δ) Οπότε; Τι να συμπεράνουμε;