Άρθρο 15 Μεταβίβαση και διαδοχή στην Ι.Π.Ε.

1.α) Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, των εγκαταστάσεων που λειτουργικά συνέχονται με τους πόρους και τις πηγές, καθώς και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων και κάθε φύσεως δικαιώματα και κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα που αφορούν τους φυσικούς ιαματικούς πόρους και τις πηγές, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α., στην Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17.
β) Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα ιδιωτών ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 15. Η παραχώρηση στην περίπτωση αυτή γίνεται με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Ι.Π.Ε. και του φορέα των δικαιωμάτων, η οποία ορίζει και τους ειδικότερους όρους της παραχώρησης.
γ) Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά δικαιώματα των Ο.Τ.Α. ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 15, μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α.. Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 17.
2. Η παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στην Ι.Π.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα της Ι.Π.Ε., του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων, τελών κτηματογράφησης και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών, πλην του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και κληρονομιάς. Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248).
3. α) Υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους, για τις οποίες έχει εκδοθεί ειδικό σήμα λειτουργίας, και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, που αφορούν ή έχουν ως αντισυμβαλλόμενο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην της περ. γ), μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 17, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Στη θέση του εκμισθωτή ή του παραχωρήσαντος, από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, υπεισέρχεται αυτοδικαίως η Ι.Π.Ε. ως προς το σύνολο των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που αποκλείουν ή περιορίζουν την υπεισέλευση αυτή. Για το αντιτάξιμο της υπεισέλευσης αυτής έναντι τρίτων, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους.
β) Υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδικό σήμα λειτουργίας, και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, που αφορούν ή έχουν ως αντισυμβαλλόμενο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην της περ. γ), μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 17, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης. Στο διάστημα αυτό οι φορείς των ανωτέρω δικαιωμάτων οφείλουν να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση σ’ αυτούς του ειδικού σήματος λειτουργίας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, οι υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ανακαλούνται αυτοδικαίως, οι συμβάσεις παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που τους είχαν παραχωρηθεί περιέρχονται αυτοδικαίως στην Ι.Π.Ε.. Για την αυτοδίκαιη αυτή περιέλευση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. και οι κάτοχοι αποβάλλονται από τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους.
γ) Υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, με τις οποίες παραχωρήθηκαν ή μισθώθηκαν ιαματικές πηγές, οι εγκαταστάσεις τους και ο περιβάλλων αυτές χώρος, σε Ο.Τ.Α. ή αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 17. Στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των αναφερόμενων στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 17 προθεσμιών, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ανακαλούνται αυτοδικαίως. Οι συμβάσεις παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που είχαν παραχωρηθεί στους ανωτέρω φορείς περιέρχονται αυτοδικαίως στην Ι.Π.Ε. Για την αυτοδίκαιη αυτή περιέλευση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. και οι κάτοχοι αποβάλλονται από τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τους.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ http://WWW.LOYTROPOLEIS.COM 2310905164 Θεσσαλονίκη

  Θέμα: Άποψη επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού

  Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: ο Πρόεδρος Ανέστης Αναστασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Αχιλλέας Μεταλούλης, Ο Γενικός Γραμματέας Μάκης Κιφοκέρης, ο Ειδικός Γραμματέας Νίκος Κωτσόπουλος, ο Ταμίας Φώτης Γούναρης ο υπεύθυνος προβολής Νίκος Ματθαίου, ο Β Αντιπρόεδρος Ανέστης Βασιλειάδης, τα μέλη Τασούλα Αυγερινού, Παναγιώτης Άκογλαν και Αθανάσιος Τσικουρίκας, ο Πρόεδρος της επιτροπής Τουρισμού Χρήστος Γεωρνάς και από την Εξελεγκτική Επιτροπή ο πρόεδρος Γεώργιος Πλαγάκος.

  Το διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας στην τακτική του συνεδρίαση στις 24-06-2021 ολοκλήρωσε την επεξεργασία του υπόδιαβούλευσήσχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τον τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη» και ειδικότερα το κομμάτι που αφορά το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, μέσω της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ», έχει ως σκοπό μια συνολικότερη, ομοιογενή και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και πηγών της Χώρας μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή /και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Στην έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ανέστης Αναστασιάδης ενημέρωσε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της επιτροπής τουρισμού του Πανελληνίου Συλλόγου σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν οι προτάσεις σχετικά με το νέο νομοσχέδιο θεσμικών φορέων, όπως του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, της ΚΕΔΚΕ, αλλά και άλλων δημοσίων φορέων και προσώπων ( βουλευτών κ.α.).
  Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι «ο Πανελλήνιος Σύλλογος διατυπώνει εδώ και 17 χρόνια συνεχώς προτάσεις αλλά και συμμετείχε σε αντίστοιχές διαδικασίες για την εκπόνηση και άλλων νομοσχέδιων, τα οποία δυστυχώςπαρά την ψήφισή τους δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν όσες φορές και αν βελτιώθηκαν.
  Τόνισε ακόμη ότι η πρότασή του είναι ξεκάθαρη από το 1981 που συμμετείχε ως αυτοδιοικητικός στην ίδρυση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος.
  Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου αποφάσισε τα εξής:
  – Το νομοσχέδιο θα πρέπει να είναι κατανοητό τόσο στους πολίτες, όσο και στους διοικούντες τις ιαματικές πηγές. Μάλιστα θα πλέει να κωδικοποιεί όλη την προγενέστερη νομοθεσία, προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις και την λειτουργία των ιαματικών εγκαταστάσεων.

  – Βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου παραμένει η σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» (Ι.Π.Ε.), η οποία έχει σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ε.Ο.Τ. και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή.

  ΠΑΓΙΑ πολιτική μας επιλογή παραμένει η εμπλοκή των τοπικών φορέων, είτε του δήμου είτε επαγγελματιών της περιοχής στην ανάπτυξη και λειτουργία των ιαματικών φυσικών πόρων.

  – Τονίζουμε, επίσης ότι τα ιαματικά λουτρά είναι:
  1ον Μικρές μονάδες υγείας και ευεξίας
  2ον Στοιχεία που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και το διαθέσιμο εισόδημα, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο .

  – Όπου υπάρχει η δυνατότητα τα ζεστά νερά θα πρέπει να διατίθενται και για άλλες χρήσεις (π.χ. θέρμανση θερμοκηπίων).

  – Λαμβάνουμε υπόψιν μας την ευρωπαϊκή εμπειρία, οπού οι εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών η κατά 70% ανήκουν στον δήμους της περιοχής και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις γύρω από κάθε Λουτρόπολη ανήκουν στους ιδιώτες επενδυτές.

  – Το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στο λουτρικό επίδομα, όταν αντίστοιχα στις περσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν αντίστοιχες προβλέψεις.

  – Τέλος το νομοσχέδιο δεν έχει καμία αναφορά για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό όπως γίνετε σε όλη την Ευρώπη, οπού υπάρχει ιατρική παρουσία σε κάθε λουτρόπολη.

  Το παρόν ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.

  Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 24-06-2021

  Υ.Γ. Κοινοποιείτε στην Διαβούλευσης Υπουργείου Τουρισμού βουλευτές Μ.Μ.Ε

 • 24 Ιουνίου 2021, 13:48 | Λίνα

  1ον)
  Στην παράγραφο 1.α) του Άρθρου 15 «Μεταβίβαση και διαδοχή στην Ι.Π.Ε.» αναφέρεται: «Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α., στην Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17».
  Πηγαίνοντας στο Άρθρο 17 βλέπουμε ότι φέρει τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο» και στην παρ. 3 αναφέρεται το εξής: «3. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ι.Π.Ε. από τον Υπουργό Τουρισμού ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν».
  Τι συμβαίνει;

  2ον)
  Το ίδιο και στην παρ.1.γ) του Άρθρου 15 που λέει τα εξής: «Στην Ι.Π.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά δικαιώματα των Ο.Τ.Α. ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 15, μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α.. Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 17».
  Πηγαίνουμε εκεί που μας παραπέμπετε και βλέπουμε: Το άρθρο 17 φέρει τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο» , η δε παρ. 3 δεν έχει καμία περ. α) και δ)
  Οπότε; Τι να συμπεράνουμε;