• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσης Σαμιώτης' | 28 Οκτωβρίου 2010, 05:47

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ Άρθρο 1 Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο 1. Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τηρεί Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την αρχειοθέτηση και τη συντήρηση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς και την ενίσχυση της μελέτης και της έρευνας πάνω στον ελληνικό κινηματογράφο. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με προγραμματική συμφωνία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και την ΟΚΛΕ. 2. Η αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρηση του υλικού και εφόσον συναινεί ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων του. Ο παραγωγός ελληνικών κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος του αρνητικού ελληνικής ταινίας υποχρεούνται να παραδώσουν ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο. Στους ανωτέρω καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δικαιώματος να εισπράξει το ποσό που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου ... του άρθρου ..... Η παράδοση του αντιτύπου της κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών εξουσιών των δικαιούχων του έργου. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να παραχωρεί τη διαχείριση τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την αρχειοθέτηση και τη συντήρηση κινηματογραφικών ταινιών σε αναγνωρισμένους και εποπτευόμενους φορείς που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και υποδομή. Η παραχώρηση αυτή μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε αζημίως με όμοια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. 5. Η αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών καθώς και του άλλου υλικού του Αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρησή τους και εφόσον συναινεί ο πνευματικός δημιουργός του κινηματογραφικού έργου ή ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων του. 6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες παράδοσης στο Υπουργείο Πολιτισμού για τις ανάγκες του Εθνικού Κινηματογραφικού Αρχείου, των κινηματογραφικών ταινιών με υπόθεση, καθώς και των ντοκιμαντέρ, που δεν είχαν κατά την εποχή της δημιουργίας τους ειδησεογραφικό χαρακτήρα και βρίσκονται στο αρχείο της Κρατικής Ταινιοθήκης. 7. Το Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο επιτρέπεται να διαθέτει τις ανωτέρω κινηματογραφικές ταινίες και για το αρχείο της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και των κατά το επόμενο άρθρο αναγνωριζόμενων ταινιοθηκών, εφόσον σε αυτό συμφωνεί ο πνευματικός δημιουργός του κινηματογραφικού έργου ή ο δικαιούχος των δικαιωμάτων του και η ταινιοθήκη καταβάλλει τα έξοδα αναπαραγωγής του αντιτύπου. Άρθρο 2 Ταινιοθήκες 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και γνώμη του Συμβουλίου Κινηματογραφίας, συλλογή κινηματογραφικών ταινιών μπορεί να αναγνωρισθεί ως ταινιοθήκη. Για την αναγνώριση αυτή απαιτείται να υπάρχει σημαντικός αριθμός ταινιών, να εφαρμόζονται καλλιτεχνικά κριτήρια για τη συγκέντρωσή τους και να εξασφαλίζονται οι όροι για την κανονική φύλαξη και συντήρησή τους, καθώς και η συστηματική ενασχόληση με την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας. 2. Το κράτος ενισχύει ηθικά και υλικά τις αναγνωρισμένες ταινιοθήκες και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις ταινίες της συλλογής σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω υπουργικής απόφασης για μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς σκοπούς, χωρίς να εμποδίζεται η ελεύθερη λειτουργία της ταινιοθήκης ή να βλάπτεται η κανονική φύλαξη και συντήρηση των ταινιών. 3. Αναγνωρισμένες κατά την έννοια του άρθρου αυτού είναι οι ταινιοθήκες που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 3 Κινηματογραφικές Λέσχες 1. Κινηματογραφική λέσχη είναι το σωματείο ή η ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολείται συστηματικά με την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Κινηματογραφίας, καθορίζεται ο τρόπος και οι όροι της ηθικής και υλικής ενίσχυσης του έργου των κινηματογραφικών λεσχών και της δευτεροβάθμιας οργάνωσής τους σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασχολούμενων με την κινηματογραφική τέχνη. 3. Οι κινηματογραφικές λέσχες συνεργάζονται με το ΕΚΚ, και τα κινηματογραφικά φεστιβάλ, για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού εθνικού δικτύου διανομής ταινιών και διάδοσης της κινηματογραφικής τέχνης, καθώς και με τις κινηματογραφικές σχολές και την Ακαδημία Κινηματογράφου για την προώθηση των σπουδαστικών ταινιών.