• Σχόλιο του χρήστη 'Παπακωνσταντίνου Δημητριος' | 29 Δεκεμβρίου 2011, 22:14

    Στα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας προτείνεται η έκθεση διαθεσης λυμάτων να υπογράφεται και απο Γεωπόνο μελος του ΓΕΩΤΕΕ και ειδικότερα για το σημείο ε προτείνεται η πιο κάτω διατύπωση : ε.Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του αγροτουριστικού καταλύματος ........................................ Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται και με βεβαίωση Γεωπόνου μέλους του ΓΕΩΤΕΕ και αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικών του ΤΕΕ με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του γεωπόνου ή μηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας