• Σχόλιο του χρήστη 'ACS AEE' | 10 Ιανουαρίου 2011, 13:47

    Προτεινόμενη τροποποίηση: 2. Φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, το οποίο παρέχει μία ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αιτιολόγηση: Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να διευκρινιστεί ότι σε όλο το κείμενο του νόμου, ο όρος «φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» συμπεριλαμβάνει και τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), καθώς και αυτός παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες. Προτεινόμενη τροποποίηση: 3. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος έχει οριστεί να παρέχει την καθολική υπηρεσία ή μερικά στοιχεία αυτής σε όλη την Επικράτεια ή σε διαφορετικά μέρη αυτής. Αιτιολόγηση: Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχουν πέραν του ενός ΦΠΚΥ, βάσει της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, σημείο 23 του προοιμίου και άρθρο 1, παρ. 4, εδάφιο 2. Προτεινόμενη τροποποίηση: 4. Ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με στόχο ιδίως: (α) την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων, (β) τη μεταφορά τους, (γ) τη διαλογή και γενικά τη διεκπεραίωση των ταχυδρομικών αντικειμένων, (δ) την τελική διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο. Επισήμανση: Ο όρος «διεκπεραίωση» πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς, ήτοι ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει, άλλως να διαγραφεί ακόμη και εάν έχει γίνει αντιγραφή του συγκεκριμένου όρου από την Οδηγία 97/67/ΕΚ, όπου και εκεί δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει «διεκπεραίωση». Αιτιολόγηση: Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε ο όρος «Ταχυδρομικό δίκτυο» να αναφέρεται σε όλους τους φορείς, αντί μόνο στον ΦΠΚΥ. Επίσης, η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε ο εν λόγω όρος να μην αναδεικνύει μη ομαδοποιημένες υπηρεσίες (unbundled services) σε σχέση με τα επί μέρους τμήματα της υπηρεσίας. Άρα η διαλογή πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά. Προτεινόμενη τροποποίηση: 5. Σημεία πρόσβασης: Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού, είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο καθώς και τα κάθε είδους σημεία εξυπηρέτησης ή/και καταστήματα των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και των συνεργατών τους. Αιτιολόγηση: Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε ως σημεία πρόσβασης να θεωρηθούν και τα κάθε είδους σημεία εξυπηρέτησης και καταστήματα των λοιπών παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και των συνεργατών τους, αλλά και τυχόν γραμματοκιβώτια τους. Προτεινόμενη τροποποίηση: 7. Διανομή: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες α) της μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από το ταχυδρομικό κατάστημα προς το κέντρο διαλογής ή/και της μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από το κέντρο διαλογής προς το κέντρο διαλογής ή/και της μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από το κέντρο διαλογής προς το ταχυδρομικό κατάστημα, και εν γένει της μεταφοράς, β) της διαλογής των αποστολών, σάκων και καροτσιών, και γ) της τελικής διανομής από το τελικό ταχυδρομικό κατάστημα στη διεύθυνση παραλήπτη ή σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης ή σε άλλο σημείο όπως γραμματοκιβώτιο, και επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων. Αιτιολόγηση: Παρόλο που ο ορισμός της Διανομής προσδιορίζεται στην Οδηγία 97/67/ΕΚ, χρειάζεται σχετική ενημέρωση του συγκεκριμένου όρου του 1997 ώστε να συνάδει με τη δυνατότητα που παρέχεται στην Οδηγία 2008/6/ΕΚ (σημείο 34 του προοιμίου) για πρόσβαση στο Ταχυδρομικό Δίκτυο του ΦΠΚΥ από τρίτους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια χρειάζεται η «διάσπαση» της διανομής σε διακριτές δραστηριότητες, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή μη ομαδοποιημένων (unbundled) υπηρεσιών κατά τη χρήση του Ταχυδρομικού Δικτύου του ΦΠΚΥ από άλλους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και να είναι εφικτή η χρήση τμήματος του Ταχυδρομικού Δικτύου του ΦΠΚΥ. Επιπλέον, εφόσον το ταχυδρομικό δίκτυο περιλαμβάνει και την μεταφορά η οποία δεν είναι ταχυδρομική υπηρεσία αλλά υποδομή για την παροχή της ταχ υπηρεσίας, όπως πχ το backbone για την κινητή τηλεφωνία, χρειάζεται να προβλεφθεί ο επιμερισμός της λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου για να προκύπτει η απαραίτητη διαφοροποίηση και να καταστεί διακριτό τόσο το last mile όσο και η μεταφορά, ώστε οι σχετικές παροχές πχ από τον ΕΛΤΑ προς Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ να είναι πιο ξεκάθαρες & συγκρίσιμες με την αγορά. Κατά συνέπεια, χρειάζεται τροποποίηση ώστε να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να διασπαστεί η Διανομή, ήτοι: α) Η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων από το ταχυδρομικό κατάστημα προς το κέντρο διαλογής ή/και η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων από το κέντρο διαλογής προς το κέντρο διαλογής ή/και η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων από το κέντρο διαλογής προς το ταχυδρομικό κατάστημα, β) η διαλογή των αποστολών, σάκων και καροτσιών στα κέντρα διαλογής, γ) η διανομή από το τελικό ταχυδρομικό κατάστημα στη διεύθυνση παραλήπτη ή σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης ή σε άλλο σημείο όπως γραμματοκιβώτιο, και δ) η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων. Προτεινόμενη τροποποίηση: 13. Διασυνοριακό ταχυδρομείο: Το ταχυδρομείο από ή προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ή προς τρίτη χώρα. Εγχώριο ταχυδρομείο: Το ταχυδρομείο εντός Ελλάδος. Αιτιολόγηση: Η τροποποίηση είναι αναγκαία καθότι πρέπει ο ορισμός των καταληκτικών τελών στο σημείο 15 να γίνει πιο αναλυτικός τόσο για το διασυνοριακό όσο και το εγχώριο ταχυδρομείο Προτεινόμενη τροποποίηση: 14. Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μεμονωμένο αντικείμενο: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται με τους γενικούς όρους των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεμονωμένα ταχυδρομικά αντικείμενα. Αιτιολόγηση: Τροποποίηση είναι αναγκαία επειδή η διάταξη πρέπει να ισχύει για όλους τους φορείς και επειδή δεν υπάρχει λόγος να ισχύει μόνο για τον ΦΠΚΥ. Προτεινόμενη τροποποίηση: 15. Καταληκτικά τέλη: α) Για το Διασυνοριακό Ταχυδρομείο είναι η αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα, β) Για το Εγχώριο Ταχυδρομείο είναι η αμοιβή του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη τελική διανομή της εισερχόμενης σε αυτόν εγχώριας αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, γ) Τα καταληκτικά τέλη δύνανται να διαφοροποιούνται σε κόστος αναλόγως της χρήσης του ταχυδρομικού δικτύου, όπως πανελλαδική διανομή, διανομή ανά Νομό ή τοπική τελική διανομή ανά κατάστημα. Αιτιολόγηση: Η τροποποίηση είναι αναγκαία καθότι πρέπει τα καταληκτικά τέλη να μπορούν να διαχωριστούν σε τα τερματικά τέλη όχι μόνο για την διανομή αλλά ανά κατηγορία, όπως Μεταφορά, Διαλογή & Τελική Διανομή, ως σχόλιο σε ανωτέρω σημείο 7. Επίσης θα μπορεί να μην είναι μόνο για διασυνοριακή αλληλογραφία αλλά και για εγχώρια αλληλογραφία & δέματα. Επιπλέον η διάταξη αφορά όλους τους φορείς και δεν υπάρχει λόγος να ισχύει μόνο για τον ΦΠΚΥ. Προτεινόμενη τροποποίηση: 22. Βασικές απαιτήσεις: Γενικοί λόγοι μη οικονομικής φύσης που πρέπει να ικανοποιούν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών βάσει της νομοθεσίας που αφορά στο απόρρητο της αλληλογραφίας, στην ασφάλεια του δικτύου, στη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, στην προστασία των δεδομένων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αιτιολόγηση: "φορείς παροχής" αντί για "πάροχοι"