• 3. Στο άρθρο 11 «Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών», η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής: «3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται υποβολή Δήλωσης Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. Απαραίτητη προϋπόθεση που θα μνημονεύεται οπωσδήποτε στην παραπάνω δήλωση αποτελεί η υποχρέωση διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των χρηστών με αναπηρία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις διατιθέμενες εγκαταστάσεις από την επιχείρηση.»