• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2011, 00:15

    Στο τέλος του άρθρου 7 και εφόσον γίνει δεκτή η ανωτέρω πρόταση μας για την προσθήκη της παραγράφου 7 , να προστεθεί επίσης παράγραφος 8 ως ακολούθως: " 8) Για την πρόληψη της αναστολής ισχύος της άδειας λειτουργίας ενός ΣΕΜΕ , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου ή για την συνέχιση ισχύος της άδειας λειτουργίας του μετά από αναστολή της , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου , ο εκμεταλλευτής του ΣΕΜΕ θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας του ΣΕΜΕ συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τον υπάλληλο που θα αντικαταστήσει τον υπό αποχώρηση ή τον αποχωρήσαντα υπάλληλο του ΣΕΜΕ. Στην περίπτωση αυτή η αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας του ΣΕΜΕ οφείλει να προβεί στον έλεγχο μόνο αυτών των δικαιολογητικών και εφόσον κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος ΠΔ , επαναχορηγεί την άδεια λειτουργίας του ΣΕΜΕ αντιστοίχως επικαιροποιημένη , άμεσα και εντός 10 εργασίμων ημερών το πολύ , από την πρωτοκόλληση σε αυτήν της σχετικής αίτησης."