• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 19 Δεκεμβρίου 2011, 19:19

    ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 Άδεια λειτουργίας ………. Η παράγραφος γ) γ) Άδεια οικοδομής ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή. να αντικατασταθεί ως εξής: ΄΄γ) Άδεια οικοδομής ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου (π.χ. πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος, υπαγωγή του χώρου στο Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α’/28-4-2010) ή στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011) κλπ). Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή. Δεν απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας σε περίπτωση χρήσης Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση).΄΄ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται γιατί θεωρούμε ότι η νομιμότητα ενός κτιρίου πιστοποιείται και με άλλα στοιχεία και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε όσους χώρους που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των διατάξεων των Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α’/28-4-2010) ή στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011), έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα πρόστιμα και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος, δύναται να λειτουργήσουν ΣΕΜΕ για τη χρονική διάρκεια που προβλέπουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Επίσης υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια με βιοτεχνική χρήση όπου ήδη λειτουργούν ΣΕΜΕ ή θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ΣΕΜΕ. Η αναθεώρηση της οικοδομικής τους άδειας, δηλαδή η αλλαγή χρήσης από βιοτεχνική σε Συνεργείο επισκευής μηχανημάτων έργων (το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος θεωρείται βιομηχανική – βιοτεχνική εγκατάσταση), θα δημιουργούσε άσκοπες καθυστερήσεις στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, κόστος κλπ. _____________________________________________________________________ ……….Σχετικά με την παράγραφο 1) ε) ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ……… ισχύει η αναφορά που έχει ήδη γίνει σε προηγούμενο άρθρο σχετικά με την υπαγωγή των ΣΕΜΕ σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). _____________________________________________________________________ ……….Η παράγραφος 1) δ) δ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος και άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή/ και άδειας άσκησης επαγγέλματος, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή/ και άδεια άσκησης επαγγέλματος υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου. να αντικατασταθεί ως εξής: ΄΄δ) Αδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος της προαναφερόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος, τότε προσκομίζεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενη από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου. ΄΄ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται καθώς η παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος αναφέρει: ‘’3. Ως προϋπηρεσία θεωρείται η ενεργός και πλήρης συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε επισκευαστικές εργασίες σε συνεργείο ίδιας ειδικότητας, μετά τις σπουδές του’’. Επομένως δεν αντιλαμβανόμαστε σε ποιο πτυχίο αναφέρεται. _____________________________________________________________________ ……….Η παράγραφος 2) 2) Μετά την υποβολή των ανωτέρω, διενεργείται αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από υπάλληλο που ορίζει η υπηρεσία και εφόσον διαπιστωθεί ότι το κτίριο και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας. να αντικατασταθεί ως εξής: ΄΄2) Μετά την υποβολή των ανωτέρω, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας.΄΄ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται καθώς ήδη σύμφωνα με το άρθρο 6 έχει προηγηθεί αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας. Θεωρούμε ότι και λόγω της κατάστασης των αρμόδιων υπηρεσιών (έλλειψη προσωπικού, υπηρεσιακών οχημάτων κλπ.), η απαιτούμενη διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση της άδειας λειτουργίας θα δημιουργεί μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις. _____________________________________________________________________ ……….Στο τέλος της παραγράφου 5) 5) Σε περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή ή λόγω θανάτου ή μίσθωσης ή παραχώρησης με οποιοδήποτε τρόπο της χρήσης του συνεργείου για το οποίο εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου κατόχου μετά από προηγούμενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του συνεργείου και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνεργείου, ως και το χρονικό διάστημα του δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτού. να προστεθεί: ΄΄Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του συνεργείου, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου κατόχου με έγκριση σχεδίων. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας μεταβολής, και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 6 και στο παρόν άρθρο. ΄΄ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη προσθήκη προτείνεται καθώς θεωρούμε ότι δεν συντρέχει λόγος διενέργειας αυτοψίας στην περίπτωση δήλωσης της επελθούσας μεταβολής με νέα σχέδια.