• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ Α.Ε.' | 10 Φεβρουαρίου 2015, 09:46

    Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας: Άρθρο 7-Κυρώσεις Ο ΟΤΕ δίνει έμφαση το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών να χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ενημέρωσης των εταιρειών/ εργολάβων για τις διαδρομές δικτύων ώστε να μην επιφέρονται καταστροφές των δικτύων των παρόχων. Συνεπώς, προτείνεται να υπάρχει παράλληλα διαδικασία αποζημίωσης στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται υπόψη από τους κατασκευαστές η διαθέσιμη υπηρεσία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι α) στο άρθρο 1, παρ.2 του ν.4070/2012 ορίζεται ρητά ότι η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα επιβολή κυρώσεων για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) αντίστοιχα, για τους υπόχρεους του άρθρου 3, παράγραφοι 3 και 5, πουθενά δεν προβλέπεται αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ για επιβολή κυρώσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να διορθωθεί το παρόν άρθρο του σχεδίου της υπουργικής απόφασης.