• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 14 Οκτωβρίου 2016, 13:31

    Όσον αφορά ειδικά τις "μικρές τοπικές" επεμβάσεις, η προτεινόμενη διάταξη ουσιαστικά καταργεί ένα βασικό κανόνα προστασίας των ρεμάτων, σύμφωνα με τον οποίο η οριοθέτηση πρέπει να προηγείται κάθε επιτρεπόμενης επέμβασης σε αυτά: "προκειμένου δε να λάβουν χώρα οι τυχόν επιτρεπόμενες επεμβάσεις στα υδρορεύματα ή και πλησίον αυτών απαιτείται η προηγούμενη οριοθέτησή τους. Σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ρεύματος, λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα του αφενός ως υδρογεωλογικού στοιχείου και αφετέρου ως οικοσυστήματος" (πάγια νομολογία - βλ. 3917/2015, και παλαιότερα ΣτΕ 1127/2011, 1151/2007 , 2890 , 1644/2006 , 2873/2004 , 1125/ 2004 , 2215/2002 , 2669/2001 , 2656/1999 , 4728/1997 , 5930/1996 , 1801/1995 κ.ά.). Επιπροσθέτως: (α) Δεν είναι σαφές τι είναι η «μικρή» και η «τοπική παρέμβαση». Το περιθώριο για «διασταλτικές» και «δημιουργικές ερμηνείες» είναι πολύ μεγάλο. (β) Όσον αφορά ειδικά τις "μικρές τοπικές" επεμβάσεις, η διασφάλιση της παροχετευτικότητας και διατομής δεν επαρκεί για την προστασία του υδατορέματος ούτε ως υδρογεωλογικού στοιχείου ούτε ως οικοσυστήματος, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι δεν θα λάβει χώρα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Με την προτεινόμενη διατύπωση, τίποτα δεν εμποδίζει ακόμα και την κάλυψη του ρέματος, όπως γινόταν σε παλαιότερες δεκαετίες, κατά την διάρκεια των οποίων το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον επλήγη ανεπανόρθωτα. Σε πολλές αστικές περιοχές τα ρέματα αποτελούν τους μοναδικούς χώρους πρασίνου. (γ) Όπως προκύπτει από το γράμμα της διάταξης, ο προσωρινός χαρακτήρας δεν αποτελεί προϋπόθεση των επεμβάσεων («κυρίως προσωρινού»). (δ) Δεν υπάρχει καμία παραπομπή στο νομικό πλαίσιο για τις πλημμύρες . (ε) Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για δημοσίευση ή διαβούλευση σε σχέση με την τεχνική έκθεση: η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η οριοθέτηση οδηγούν σε δημοσιευμένες νομικές πράξεις, και διασφαλίζουν (με τον τρόπο αυτό) ένα minimum διαφάνειας. Όπως αποδείχθηκε από την πρόσφατη διαμάχη γύρω από το ρέμα της Πικροδάφνης, τα θέματα που αφορούν τα ρέματα έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και προκαλούν ευρύτερο ενδιαφέρον. (στ) Επειδή δεν εκδίδεται κάποια ρητή διοικητική πράξη για την προστασία του ρέματος, η πρόσβαση στην δικαιοσύνη δυσχεραίνεται ανεπίτρεπτα. (ζ) Η προτεινόμενη διάταξη δεν διακρίνει μεταξύ ρεμάτων ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και μη, ή ρεμάτων εντός προστατευόμενων περιοχών και μη. (η) Η προτεινόμενη διάταξη μπορεί να «αξιοποιηθεί» για την προώθηση της νομιμοποίησης δημόσιων (ή ακόμα και ιδιωτικών) αυθαιρέτων εντός ρεμάτων, η οποία σήμερα δεν είναι δυνατή. Αντιθέτως, η «σταθεροποίηση των πρανών προς αποφυγή άμεσου κίνδυνου διάβρωσης» αποσκοπεί στην προστασία της φυσικής κατάστασης του ρέματος (καθώς και των παρακείμενων έργων και δραστηριοτήτων), και είναι θεμιτή η απαλλαγή από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την οριοθέτηση. Για να αποφευχθούν καταχρήσεις, ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή δημοσιότητας και στην περίπτωση αυτή.