• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.' | 15 Οκτωβρίου 2016, 07:44

    Τοποθέτηση επί της αρχής του Σ/Ν. Ο ΠΑΣΕΠΠΕ αναγνωρίζει στο Σ/Ν ρυθμίσεις, που πράγματι μπορεί να συμβάλουν σε βελτιώσεις στα συστήματα παραγωγής των τεχνικών έργων και επ’ αυτών τοποθετούμαστε στα επί μέρους άρθρα του Σ/Ν. Επί της αρχής όμως διαφωνούμε με το Σ/Ν. Με βάση την εμπειρία μας στα αντικείμενα του Σ/Ν, επισημαίνουμε τα ακόλουθα, που πρέπει να θεωρούνται συνολικά: • Το είδος και ο όγκος των προβλεπόμενων καταχωρήσεων στα ηλεκτρονικά μητρώα, καθιστά δύσκολη την επίτευξη των όποιων στόχων του Σ/Ν, για το ορατό μέλλον. • Η σκοπιμότητα πολλών ρυθμίσεων δεν διακρίνεται από ευκρίνεια, που να αιτιολογεί αποτελεσματικότητα. Αν επιδιώκεται απλή παρακολούθηση από υπηρεσίες του Υπ. Υποδομών, όλων των τεχνικών και ποιοτικών και οικονομικών παραμέτρων, οποιουδήποτε δημόσιου και ιδιωτικού έργου, από τη σύλληψη του έως και τη λειτουργία του και όλων των εμπλεκόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων, τούτο ίσως είναι πρακτικά ανέφικτο. Αν όμως επιδιώκονται συγχρόνως κεντρικοί έλεγχοι ή αστυνόμευση των στοιχείων που θα καταχωρούνται, τότε αυτοί ισοδυναμούν με «οιονεί αδειοδοτήσεις» παράλληλες ή σε σύγκρουση με ισχύουσες διαδικασίες, κριτήρια και αρμόδιους φορείς αδειοδότησης. • Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων καθώς και η επάρκεια προσωπικού και μέσων στα Υπουργεία, στις Περιφερειακές αρχές, και σε πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική μέριμνα της Πολιτείας σε συνδυασμό με εκείνους τους μηχανισμούς για τους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους από κεντρικές αρχές στην κατεύθυνση της ορθής εφαρμογής εκείνων και μόνον των ρυθμίσεων, Κανονισμών και Προδιαγραφών, που άπτονται της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, με παράλληλη επιβολή ποινών σ’ όσους παρανομούν ή ατακτούν. Η στατιστική εξάλλου επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την παραγωγή των έργων, είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετική λειτουργία, που έμμεσα συνδέεται με την παρακολούθηση των έργων. • Οι ρυθμίσεις του Σ/Ν που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα την εκτέλεση τεχνικών έργων, έπρεπε να συμπληρώνουν σχετικές ρυθμίσεις του πρόσφατου ν.4281/2016 για τη συγκέντρωση όλης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο. Έχουμε όμως να παρατηρήσουμε επιπροσθέτως, ότι η προκαταβολική ενσωμάτωση πολλών ρυθμίσεων στο ν.4412/16, εκτός κατά τη γνώμη μας του πνεύματος και του γράμματος των σχετικών Οδηγιών, δημιουργούν ένα κανονιστικό πλαίσιο που δυσχεραίνει την εφαρμογή όσων θετικών διατάξεων περιλαμβάνονται στο συζητούμενο Σ/Ν, όπως τούτο επεξηγούμε με τις παρατηρήσεις μας στα επιμέρους άρθρα του. Γενικότερα η οργάνωση, η παραγωγικότητα και η τεχνογνωσία επιχειρήσεων αποτιμάται εκ των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους από τους φορείς-χρήστες και δεν μπορεί να υπόκεινται σε καμία καταγραφή-αστυνόμευση εκ μέρους της Πολιτείας. Οι ρυθμίσεις του Σ/Ν επιβαρύνουν υπέρμετρα επιχειρήσεις και αρμόδιους δημόσιους φορείς εποπτείας με τελικό αποτέλεσμα αύξηση του κόστους χωρίς ίσως απτά αποτελέσματα για μεγέθυνση της οικονομίας και αύξηση της απασχόλησης σε παραγωγικές εργασίες. • Οι ρυθμίσεις του Σ/Ν για τα Μητρώα κινούνται στην εσφαλμένη αλλά ατυχώς ισχύουσα και με το ν.4412/16 λογική της θέσπισης αυστηρών κριτηρίων ως προς την καταλληλότητα συμμετοχής οικονομικών φορέων σε διαγωνισμούς μελέτης και κατασκευής έργων, παρά στην ανάγκη εφαρμογής ουσιαστικών κριτηρίων για την ανάθεση των έργων στους πλέον κατάλληλους, όπως τούτο προβλέπεται και επισημαίνεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Κριτήρια ανάθεσης που δεν μπορεί να είναι οριζόντια, αλλά να διακρίνονται ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων, όπως τούτο προβλέπεται από σειρά εκδόσεων του Συνδέσμου FIDIC, ή του Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών της Μεγ. Βρετανίας (IchemE). Ο ΠΑΣΕΠΠΕ σχολιάζει στη συνέχεια τα άρθρα του Κεφ. Α και τα σχόλια μας επί των λοιπών Κεφαλαίων προκύπτουν κατ’ αναλογία.