• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΣΧΜ' | 17 Οκτωβρίου 2016, 09:57

    Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής (παρ.1). «…προς ικανοποίηση δημόσιας ή ιδιωτικής ωφέλειας» Αντιλαμβανόμαστε ρυθμίσεις προς ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας και συμφωνούμε με ορισμένες ρυθμίσεις του Σ/Ν στην κατεύθυνση αυτή. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι ιδιώτες φυσικά και νομικά πρόσωπα γνωρίζουν να λαμβάνουν κατά την παραγωγή τεχνικών έργων τα μέτρα, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Η απαίτηση να τηρούν τις διατάξεις προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αποτελεί πράγματι ευθύνη των εξουσιοδοτημένων από το Κράτος φορέων με τα κατάλληλα όμως μέσα και προσόντα. Καθήκον του Κράτους είναι η δημιουργία αυτών των φορέων, που σήμερα ελλείπουν και δεν αντικαθίστανται από Η/Υ συστήματα παρακολούθησης!!