• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.' | 17 Οκτωβρίου 2016, 14:53

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημοσίων υποδομών και λοιπές διατάξεις» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το εν λόγω σχέδιο Νόμου προσπαθεί να παρέμβει σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στην παραγωγή των δημόσιων και ιδιωτικών έργων, αλλά και στις οργανωτικές δομές που θα τα εξυπηρετήσουν. Δεν γίνεται όμως κατανοητό πως μπορεί να ταυτίζονται οι διαδικασίες παραγωγής ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Είναι θετικό ότι επιχειρείται ο έλεγχος του Δημοσίου στα ιδιωτικά έργα και πολλές θετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στα δημόσια έργα πρέπει να επεκταθούν και στα ιδιωτικά (εγγυήσεις, ποιοτικοί έλεγχοι κ.λ.π.) αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζονται οι διαδικασίες ελέγχου. Στο σύνολο του σχεδίου Νόμου είναι φανερή η προσπάθεια της μετατροπής του ΤΕΕ από επιμελητήριο και τεχνικό σύμβουλο σε κρατικό μηχανισμό. Με την ανάθεση στο ΤΕΕ ρόλου ελεγκτή και αξιολογητή προσώπων και εταιριών που ασχολούνται με κατασκευές και μελέτες Δημοσίων έργων, επιτυγχάνεται τελικά η συνύπαρξη και συχνά η ταύτιση ελεγκτών και ελεγχόμενων σε βάρος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για τους παρακάτω λόγους: Α. Στo πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών που θέλουν συρρίκνωση του Δημοσίου και εκχώρηση όλων των δομών του στους ιδιώτες. Αυτό πραγματοποιείται συντονισμένα και μεθοδικά τα τελευταία χρόνια, με την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και με την κατασυκοφάντηση των Μηχανικών οι οποίοι παρουσιάζεται ότι εργάζονται στις πλέον διεφθαρμένες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Β. Επιχειρείται μέσα από νομοθετικές διαδικασίες να δοθεί αντικείμενο εργασίας στους άνεργους μηχανικούς. Εργασία που σε καμία περίπτωση όμως δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας, δεν οδηγεί σε ανάπτυξη και δεν αυξάνει την οικοδομική δραστηριότητα αλλά μετακυλύεται και αυξάνει το κόστος κατασκευής των ιδιωτικών έργων. Γ. Επιχειρείται η επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης του Τ.Ε.Ε. στο οποίο παραχωρούνται δομές και αρμοδιότητες του Δημοσίου έναντι αμοιβής, ώστε να ξεπεραστούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις που επέβαλαν την κατάργηση των πόρων του. Το σχέδιο νόμου για τον κεντρικό έλεγχο του συστήματος παραγωγής ιδιωτικών και δημοσίων έργων, ενσωματώνει την πάγια θέση της πλειοψηφίας του Τ.Ε.Ε. ότι μηχανικοί στην Ελλάδα είναι μόνο οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και όχι και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται εμμέσως με την υποχρεωτική πλέον εγγραφή των Πτυχιούχων Μηχανικών στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. το οποίο μόνο του θα καθορίζει και το εύρος του επαγγελματικού τους δικαιώματος εκμεταλλευόμενο την αδυναμία – ατολμία της Πολιτείας να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα σε πολλές ειδικότητες αποφοίτων Τ.Ε.Ι. όπως και σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών σχολών. Επίσης απαξιώνεται πλήρως η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Πτυχιούχων Μηχανικών, διότι δεν προβλέπεται σε κανένα άρθρο να έχει την δυνατότητα ελέγχου των μελών της και της συμμετοχής της σε κάποια διαδικασία, παρά τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 23 του Ν. 4233/2014 που αναφέρει ότι το Τ.Ε.Ε. από κοινού με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. θα συμμετέχουν σε όλες τις αρμοδιότητες που τελικά παραχωρούνται μόνο στο Τ.Ε.Ε. με το παρόν σχέδιο Νόμου. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 2 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε) Είναι θετικό ότι επιτέλους προβλέπεται να υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία πλατφόρμα τα αρχεία όλων των Δημοσίων έργων. Τα στοιχεία όμως που θα καταχωρούνται πρέπει να είναι μόνο αυτά που οδηγούν στην επίτευξη του στόχου του νομοσχεδίου και όχι γενικά ότι μπορούμε να φανταστούμε. Αλήθεια ποιός είναι ο στόχος του Νομοσχεδίου; Δεν αντιμετωπίζεται η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσον αφορά στα δημόσια έργα. Στα Ιδιωτικά έργα δεν μπορεί να έχουν ίδια αντιμετώπιση ο ιδιώτης που διαρρυθμίζει εκ νέου το διαμέρισμά του, με τον ιδιώτη που κατασκευάζει ένα πολυώροφο ειδικό κτίριο. Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να ρυθμίζει μόνος του, χωρίς έλεγχο, τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο σύστημα και στην άντληση στοιχείων που δεν αφορούν τεχνικό αντικείμενο κ.λ.π. Άρθρο 3 - Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ) Είναι θετικό όσον αφορά τα δημόσια έργα. Καλώς περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά κτίρια με χρήση (ειδικά κτίρια), αλλά είναι μη λειτουργικό για τα μικρά ιδιωτικά έργα με χρήση (κατοικίες). Άρθρο 4 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) Εμφανίζεται προσπάθεια του Υπουργείου να ελέγξει όλες τις αδειοδοτήσεις της χώρας χωρίς κατ’ ανάγκη οι αδειοδοτήσεις αυτές να αφορούν την μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Επίσης παραχωρείται σε ιδιώτες, με διάφορες νομικές μορφές, η λειτουργία και διαχείριση του συστήματος αδειοδοτήσεων. Αναφέρεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήματος στοιχείων και αδειοδοτήσεων του έργου ολοκληρώνεται χωρίς φυσική παρουσία του αιτούντος, ενώ είναι γνωστό σε όλους τους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα ότι καταναλώνονται πολλές εργατοώρες από Υπηρεσία σε Υπηρεσία για την έκδοση μιας άδειας. Η παρακολούθηση των αδειοδοτήσεων λύνεται μόνο με απλούστευση των διαδικασιών, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, κατάργηση των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των υπηρεσιών και έκδοση οδηγού πολίτη για την έκδοση οποιαδήποτε άδειας. Άρθρο 5 - Ηλεκτρονικό Σύστημα Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.) Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ( Σ.Ε.ΤΕ.Π. ) Το ηλεκτρονικό σύστημα κόστους των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων δεν χρησιμοποιείται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο αλλά και για την πάταξη της φοροδιαφυγής στα τεχνικά έργα όπως υποκρύπτει η παράγραφος 18 β). Στη συμβουλευτική επιτροπή συντονισμού δεν εκπροσωπούνται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί που είναι ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής έργων. Άρθρο 7 - Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών. Είναι θετικό να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτίρια. Στο εν λόγω άρθρο επιχειρείται όμως άλλη μία εκχώρηση δομής του Δημοσίου σε ιδιώτες. Πριν το μνημόνιο, υπήρχαν οργανωμένες δομές στο Δημόσιο (ΤΑΣ) για την καταγραφή βλαβών στα κτίρια λόγω φυσικών καταστροφών, στελεχωμένες με έμπειρο προσωπικό Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών. Οι δομές αυτές (αρμοδιότητες και στελεχιακό δυναμικό) μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και σήμερα με το παρόν σχέδιο νόμου παραχωρείται ο έλεγχος στους ιδιώτες Διπλωματούχους Μηχανικούς, αποκλείοντας τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, διότι διαφεύγει πάλι από το Υπουργείο ότι μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών που έχουν την δυνατότητα και την ανάλογη κατάρτιση για ελέγχους διαθέτει μόνο η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Δε γίνεται κατανοητή η διενέργεια αυτοψίας από κοινού Ιδιώτη μηχανικού και Δημοσίου Υπαλλήλου μηχανικού. Οι αυτοψίες πρέπει να διενεργούνται από υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι υπηρετούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δημοσίου και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε ανάλογα σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Άρθρο 8 - Εθνικά Πρότυπα Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών, Εθνικός Κανονισμός Εκτιμήσεων Αξίας Υποδομών, Σύστημα υποστήριξης προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας Υποδομών. Δεν είναι κατανοητό τι σημαίνει αξία Υποδομών. Άρθρο 9 - Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) Ήδη με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει δημιουργηθεί πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο με τίτλο "Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών" η δήλωση του οποίου είναι απαραίτητη για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης. Τα Μητρώα συντελεστών των δημοσίων και ιδιωτικών έργων πρέπει να τηρούνται και να διαχειρίζονται από το Υπουργείο και όχι από το Τ.Ε.Ε. στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση έναντι αμοιβής για να λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησής του. Άρθρο 12 - Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων Με την παρούσα ρύθμιση καταργείται ουσιαστικά η επίβλεψη των έργων από τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. Ο επιβλέπων και η επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών του έργου δε θα έχουν λόγο ύπαρξης, διότι ουσιαστικά η επιμέτρηση των ποσοτήτων θα γίνεται από ιδιώτη μηχανικό (στην γνωστή λογική ελεγκτής δόμησης, ενεργειακός επιθεωρητής, ελεγκτής βλαβών από φυσικές καταστροφές κ.λ.π.). Δηλαδή πλήρης διάλυσης των δημοσίων δομών και παραχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς, στην προσπάθεια να λυθεί έστω και μερικώς το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας. Παραγνωρίζεται όμως το γεγονός ότι για να ασκήσει ένας μηχανικός πλέον το επάγγελμα του, θα πρέπει να εγγραφεί σε δεκάδες μητρώα, να δώσει δεκάδες εξετάσεις μετά την κτήση του πτυχίου του (το οποίο πλέον δεν θα επαρκεί για πρόσβαση στο επάγγελμα) και να πληρώνει δεκάδες παράβολα στο Τ.Ε.Ε. κάθε χρόνο ώστε να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του. Άρθρο 13 - Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης Στην ίδια λογική της διάλυσης των δημοσίων δομών και παραχώρησης αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς και της κατακερμάτισης του επαγγέλματος του μηχανικού. Συμπερασματικά: Είναι θετικό ότι επιχειρείται έλεγχος του Δημοσίου στα ιδιωτικά έργα και πρέπει να υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία πλατφόρμα τα αρχεία όλων των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης. Για την εφαρμογή όμως του Νόμου, απαιτείται η έκδοση πληθώρας Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων, για τα οποία δεν αναφέρει τίποτε το σχέδιο Νόμου και θα μπορούν να τροποποιηθούν από κάθε επόμενο Υπουργό σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα και επιδιώξεις. Διαφωνούμε βεβαίως με την επιχειρούμενη εκχώρηση Δημοσίων Δομών γενικά σε ιδιώτες, στο Τ.Ε.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλο φορέα. Είναι απαραχώρητη και αποκλειστικά πραγματική Κρατική αρμοδιότητα η επίβλεψη των Δημοσίων έργων, η λειτουργία και διαχείριση του συστήματος των αδειοδοτήσεων, η τήρηση των μητρώων φυσικών προσώπων και εταιριών, για την ουσιαστική διασφάλιση και δίκαιη μεταχείριση των πολιτών και του συνόλου του επιχειρηματικού και τεχνικού κόσμου.