• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΤΕΜ' | 17 Οκτωβρίου 2016, 14:14

    Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που: α) ξεπερνούν την καταστατική αρμοδιότητα του υπουργείου Υποδομών, καθώς περιλαμβάνουν αρμοδιότητες τόσο του υπουργείου Περιβάλλοντος (ιδιωτικά έργα) του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης (έλεγχος και ρύθμιση αγοράς), αλλά και του υπουργείου Οικονομικών, β) εκχωρούν αρμοδιότητες δημοσίων υπηρεσιών αναθέτοντας με απ’ ευθείας ανάθεση στο Τ.Ε.Ε. Η ανάθεση τέτοιων αρμοδιοτήτων στο Τ.Ε.Ε συνδέεται κάθε φορά με την επαγγελματική ιδιότητα του εκάστοτε Υπουργού, αν λάβουμε υπόψη μας και τα εξής: 1. Με την Δ17α/01/58/ΦΝ 439/12-06-2014 απόφασή του, ο τότε Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και εκπρόσωποι των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου. 2. Αντιθέτως, ένα μόλις χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2015, ο νυν Υπουργός, διπλωματούχος, ο ίδιος, Μηχανικός και πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ, προχώρησε στην εκ νέου συγκρότηση της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, αποκλείοντας από τη σύνθεσή της, τόσο τον εκπρόσωπο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, όσο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και τοποθέτησε ως μέλη της εν λόγω Επιτροπής Επαγγελματικά Στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος! 3. Ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη των κλαδικών Φορέων (ΠΟΒΕΣΑ, ΠΟΣΕΗ και άλλων) που εκπροσωπούν τους χιλιάδες τεχνικούς που έχουν που επηρεάζονται από τις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου. Όσον αφορά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων (διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη κλπ Μητρώων και Ηλεκτρονικών Συστημάτων) στο Τ.Ε.Ε επισημαίνουμε ότι το Τ.Ε.Ε δεν πληροί το τεκμήριο της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από την καταδικαστική σε βάρος του Απόφαση 512/VI/2010 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την οποία το Τ.Ε.Ε αποτελεί “ένωση επιχειρήσεων”. Η ανάθεση τέτοιων αρμοδιοτήτων στο Τ.Ε.Ε είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων, δεδομένου ότι, από την μέχρι σήμερα λειτουργία του, αποτελεί προσφιλή τακτική του Τ.Ε.Ε να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους συστήματα προς όφελος των μελών του ή του ιδίου δημιουργώντας προβλήματα στους συναλλασσόμενους (πολίτες, Μηχανικούς, λοιπούς επαγγελματίες) και στο ίδιο το κράτος. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιχειρείται, προδήλως, η δημιουργία νέων πόρων για το ΤΕΕ, ιδίως μετά τη κατάργηση, με μνημονιακές κυρίως διατάξεις, πόρων που εισέπραττε ανέκαθεν το ΤΕΕ (πχ το 2% υπέρ ΤΕΕ κά). Η πρόβλεψη για την ανάθεση σε τρίτους καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, που θα έπρεπε να ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος και στις Υπηρεσίες του, συντελεί στην πλήρη διάλυση των αρμόδιων Υπηρεσιών αρκετών Υπουργείων. Η πρόβλεψη επίσης, σε συγκεκριμένα άρθρα, ότι η ανάθεση συστημάτων – μητρώων θα μπορεί να ανακληθεί από το Υπουργείο, θεωρούμε ότι είναι καθαρά προσχηματική, και δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και τα συμφέροντα των επαγγελματιών και των πολιτών. Θεωρούμε ότι όλα τα ηλεκτρονικά Συστήματα – Μητρώα που περιγράφονται στο παρόν νομοσχέδιο πρέπει να λειτουργούν, διαχειρίζονται, αναπτύσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και όχι από τρίτους (όπως το ΤΕΕ). Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι πρόδηλο, εκτός των άλλων, ότι επιχειρείται, η οικονομική (και όχι μόνο) ενδυνάμωση του ΤΕΕ και η ανάδειξή του σε «κρατική υπηρεσία», παράλληλα με τον «στραγγαλισμό» οιουδήποτε άλλου επαγγελματικού φορέα τα μέλη του οποίου εμπλέκονται σε όλα τα στάδια παραγωγής τεχνικών έργων, και μάλιστα επιχειρεί να του αναθέσει και πειθαρχικό έλεγχο σε μη μέλη του, κάτι που είναι δεοντολογικά ανεπίτρεπτο και άπτεται των συνταγματικών ελευθεριών κατά την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.