• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ' | 23 Απριλίου 2018, 15:57

    Εάν για την δημιουργία των τύπων υπολογισμού του ΚΑ.Μ.Κ. λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως α) τα δημοσιονομικά δεδομένα β) ο Δείκτης Περιφερειακότητας γ) ο Δείκτης Προσβασιμότητας και δ) ο Δείκτης Προσπελασιμότητας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα ανά νησί, καθώς εντοπίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ νησιών της ίδιας γεωγραφικής ενότητας. Επίσης, θεωρούμε ότι οι συνολικές φορτωθείσες/ εκφορτωθείσες ποσότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου, είναι μη απαραίτητο στοιχείο στον τύπο υπολογισμού του ΚΑ.Μ.Κ.