Άρθρο 05 – Κριτήρια υπολογισμού ΚΑ.Μ.Κ.

1. Για τον υπολογισμό του Κ.Μ.Ι, λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κάτωθι:
α) τα δημοσιονομικά δεδομένα,
β) ο Δείκτης Περιφερειακότητας,
γ) ο Δείκτης Προσβασιμότητας,
δ) ο Δείκτης Προσπελασιμότητας,
ε) ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισμού κομίστρων για τις διανομαρχιακές επιβατικές γραμμές ΚΤΕΛ, όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) ο χιλιομετρικός συντελεστής υπολογισμού κομίστρων για την ενδονομαρχιακή επιβατική γραμμή με ΚΤΕΛ, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τον υπολογισμό του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κάτωθι:
α) το πραγματικό κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο μεταξύ του κάθε νησιού και ηπειρωτικού προορισμού,
β) το πραγματικό κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο μεταξύ κάθε νησιού και της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο υπάγεται διοικητικά,
γ) η αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπορεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί,
δ) η ποσότητα και ο τύπος των μεταφερόμενων φορτίων,
ε) η απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος,
στ) η ισοδυναμία χιλιομετρικών και μιλιομετρικών αποστάσεων,
ζ) η μεσοσταθμική τιμή κομίστρου (προ ΦΠΑ) ανά χιλιόμετρο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόμιστρο
η) οι συνολικές φορτωθείσες/ εκφορτωθείσες ποσότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου.
3. Το ύψος του ΚΑ.Μ.Κ. προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης από το Κ.Μ.Ι.
4. Με απόφαση του Υπουργού, εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια των παρ. 1 και 2, σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.». Μέχρι την κατάρτιση της πρώτης «Εθνικής Πολιτικής Υλοποίησης Μ.Ι.», η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

  • Εάν για την δημιουργία των τύπων υπολογισμού του ΚΑ.Μ.Κ. λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως α) τα δημοσιονομικά δεδομένα β) ο Δείκτης Περιφερειακότητας γ) ο Δείκτης Προσβασιμότητας και δ) ο Δείκτης Προσπελασιμότητας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα ανά νησί, καθώς εντοπίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ νησιών της ίδιας γεωγραφικής ενότητας.
    Επίσης, θεωρούμε ότι οι συνολικές φορτωθείσες/ εκφορτωθείσες ποσότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου, είναι μη απαραίτητο στοιχείο στον τύπο υπολογισμού του ΚΑ.Μ.Κ.

  • Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι όροι «δείκτης προσβασιμότητας» και «δείκτης προσπελασιμότητας» χωρίς να εξηγεί τι είναι και σε τι διαφέρουν. Ζητάμε την πλήρη διευκρίνιση των προαναφερόμενων όρων. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι σε όλα τα νομοσχέδια, τα οποία αφορούν σε μεταφορές, όπως το παραπάνω, κυρίαρχο ρόλο σε όλες τις παρεμβάσεις πρέπει να διαδραματίζει, αφενός η τήρηση και εφαρμογή των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας προδιαγραφών προσβασιμότητας και αφετέρου η θέσπιση νέων προδιαγραφών όπου απαιτείται.