• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Βαμβακούσης' | 6 Νοεμβρίου 2018, 10:54

    Με τη διάταξη του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου αναμφίβολα το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ θα αποκτήσει προστιθέμενη αξία και θα ενισχυθεί το κύρος και η υπόστασή του. Το σπουδαιότερο δε που θα επιτευχθεί είναι η αποσαφήνιση χρόνιων παθογενειών, που σχετίζονται με τις συγκεχυμένες και αδιάκριτες κατά τόπο αρμοδιότητες, μεταξύ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και ΕΛ.ΑΣ. Άλλωστε τα συνήθη αδικήματα που διαπράττονται στον αιγιαλό-παραλία αφορούν αυθαίρετες κατασκευές και καταλήψεις χώρων, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2971.2001, αδικήματα για τα οποία οι Υπηρεσίες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ούτως ή άλλως και σήμερα επιλαμβάνονται για το διοικητικό κολασμό τους, στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 2242/1994. Διαχρονικά, επί του πρακτέου και ατύπως, πλείστες υποθέσεις αυθαιρέτων έργων στον αιγιαλό-παραλία ανατίθενται από τους αρμοδίους Εισαγγελικού Λειτουργούς, προς ποινική διερεύνηση, στα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η επιλογή τους αυτή μόνο τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί, καθώς εδράζεται στην εγνωσμένη και αδιαμφισβήτητη γνώση και εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, επί του εν προκειμένω αντικειμένου, γνωστική επάρκεια που καταδεικνύει τον ζήλο, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα των στελεχών. Η επέκταση λοιπόν των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στον αιγιαλό-παραλία θα διορθώσει ατέλειες και κακώς κείμενα του παρελθόντος, θα συμβάλει στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία-συνεργασία συναρμοδίων Υπηρεσιών (Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ-ΕΛ.ΑΣ) , προς όφελος της κοινωνίας και του διοικούμενου πολίτη ο οποίος αποζητά και ενδιαφέρεται για την ταχεία και δίκαιη επίλυση ποινικών και διοικητικών διαφορών. Επιπροσθέτως, η υπό ψήφιση διάταξη, δυνητικά θα αποτελέσει την απαρχή και αφετηρία έναρξης γόνιμου και αποτελεσματικού διαλόγου, μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για την αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε επαύξηση της Οργανικής σύνθεσης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ώστε η ενίσχυση της έμψυχης δομής του να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και ρεαλιστικές ανάγκες και αρμοδιότητες. Τέλος, η άμεση ενίσχυση και επαναπροσδιορισμός της αποσυντεθείσας με το Π.Δ 81/2014 (Λιμενικός Καλλικράτης) οργανικής δύναμης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ δεν αποτελεί απαίτηση μόνο των υπηρετούντων σ΄ αυτό και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους, αλλά απαίτηση ολόκληρης της κοινωνίας η οποία προσδοκά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην εγκαθίδρυση ενός κράτους οργανωμένου-μεθοδικού και υπεύθυνου, σκοπός που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σύγχρονες Δημόσιες Υπηρεσίες που λειτουργούν μέσα σε σύγχρονα και σαφή νομοθετικά πλαίσια και κανόνες.