• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΕΝ' | 15 Μαΐου 2019, 14:10

    1. Παρ. 1, αρ. 4Α εδάφιο τρίτο: Συμφωνούμε 2. Παρ. 3, αρ. 4Α : Η παράγραφος 4Α.3 έχει καταργηθεί. Η τροποποίηση θα πρέπει να αναφέρεται σε προσθήκη νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 4Α και όχι αντικατάστασης αυτής. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης σημειώνουμε: Η παράγραφος (β) να αντικατασταθεί ως ακολούθως : «(β) η δήλωση εκπρόθεσμης δρομολόγησης υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους [ομοίως να τροποποιηθεί και η παράγραφος 5 του άρθρου Τετάρτου] (γ) εφαρμόζονται οι αρχές ΣΑΣ σε ό,τι αφορά τις αιτούμενες ώρες αναχώρησης, ούτως ώστε να μην συμπίπτουν με τα ωράρια των ήδη δρομολογημένων πλοίων και (δ) τα αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 1 Νοεμβρίου θα εξετάζονται για την επόμενη δρομολογιακή περίοδο ως δήλωση τακτικής δρομολόγησης. Η υποχρεωτική δρομολόγηση να ισχύει για 7 μήνες αντί για τους προτεινόμενους 8. 3. Παρ. 5, αρ. 4Α : Συμφωνούμε 4. Παρ. 6, αρ. 4Α: Συμφωνούμε