Άρθρο 05

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 Α το τρίτο εδάφιο «Για τη δρομολογιακή περίοδο που αρχίζει την 1 η Νοεμβρίου…. μέχρι την 31 η Αυγούστου 2017.» καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρ. 4 Α αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο αρμόδιος Υπουργός ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης υδροπτέρυγου ή ταχύπλοου πλοίου που υποβάλλεται μετά την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, αν ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ. κριθεί ότι:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και
β) ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις του άρθρου όγδοου.
Η εκτέλεση των δρομολογίων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για συνεχόμενο χρονικό διάστημα 8 μηνών από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές.»
3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 Α προστίθεται εδάφιο ως εξής:
« Τα πλοία της παραπάνω κατηγορίας μπορούν να δρομολογηθούν και με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 4.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 4Α, διαγράφονται οι λέξεις «, σύμφωνα με την παράγραφο 1».

 • 15 Μαΐου 2019, 14:10 | ΣΕΕΝ

  1. Παρ. 1, αρ. 4Α εδάφιο τρίτο: Συμφωνούμε

  2. Παρ. 3, αρ. 4Α : Η παράγραφος 4Α.3 έχει καταργηθεί. Η τροποποίηση θα πρέπει να αναφέρεται σε προσθήκη νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 4Α και όχι αντικατάστασης αυτής.
  Επί της προτεινόμενης τροποποίησης σημειώνουμε:

  Η παράγραφος (β) να αντικατασταθεί ως ακολούθως :
  «(β) η δήλωση εκπρόθεσμης δρομολόγησης υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους [ομοίως να τροποποιηθεί και η παράγραφος 5 του άρθρου Τετάρτου] (γ) εφαρμόζονται οι αρχές ΣΑΣ σε ό,τι αφορά τις αιτούμενες ώρες αναχώρησης, ούτως ώστε να μην συμπίπτουν με τα ωράρια των ήδη δρομολογημένων πλοίων και (δ) τα αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 1 Νοεμβρίου θα εξετάζονται για την επόμενη δρομολογιακή περίοδο ως δήλωση τακτικής δρομολόγησης.

  Η υποχρεωτική δρομολόγηση να ισχύει για 7 μήνες αντί για τους προτεινόμενους 8.

  3. Παρ. 5, αρ. 4Α : Συμφωνούμε

  4. Παρ. 6, αρ. 4Α: Συμφωνούμε