• Σχόλιο του χρήστη 'Αριστείδης Δήμου' | 28 Δεκεμβρίου 2012, 14:47

    1. Προφανώς, η σκέψη πίσω από τη δημιουργία της προτεινόμενης στο σχέδιο νόμου Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) είναι η ρύθμιση των θεμάτων ανταγωνισμού, που ενδέχεται να προκύψουν με τις μελλοντικές παραχωρήσεις λιμενικών χώρων και υπηρεσιών σε ιδιώτες παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Εφόσον οι παραχωρήσεις όντως πραγματοποιηθούν, η ανάγκη για ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των παρόχων ή των σημερινών φορέων διοίκησης των λιμένων/παρόχων υπηρεσιών και των μελλοντικών ιδιωτών-παρόχων θα είναι δεδομένη σε μια αγορά που ανοίγει και διευρύνεται, αν και ο αριθμός των παραχωρήσεων αναμένεται μικρός και η αγορά θα πρέπει να ρυθμιστεί όχι συνολικά, αλλά κατά κλάδους, π.χ. container terminals, κρουαζιέρα (πολύ μικρότερος αριθμός παικτών-παρόχων αν κλάδο). 2. Η λύση της Ρυμιστικής Αρχής Λιμένων φαίνεται να προκρίνεται έναντι άλλων επιλογών, όπως η κατάλληλη ενίσχυση της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή η πρόβλεψη για επιφόρτιση της καθ' ύλην αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά, που δεν συνεπάγονται μια πρόσθετη δομή στο σύστημα και θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τον στόχο αυτό και να επιτελέσουν τη λειτουργία της εποπτείας και ρύθμισης της αγοράς των λιμενικών υπηρεσιών με πολύ μικρότερο κόστος. Όμως δεν φαίνεται να προκύπτει προστιθέμενη αξία από τη δημιουργία της ΡΑΛ ικανή να δικαιολογείσει το πρόσθετο κόστος της επιλογής αυτής. Αντίθετα, επιβαρύνεται το σύστημα με μια νέα δομή, αποδυναμώνεται η κεντρική δομή, παρακάμπτεται μια ανεξάρτητη αρχή. 3. Ακόμη, η ΡΑΛ προτείνεται να δημιουργηθεί όχι ως ανεξάρτητη αρχή, αλλά ως ως αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το θεσμικό καθεστώς της ΡΑΛ δημιουργεί ουσιαστικό προβληματισμό για την επιλογή αυτή. Αν δεν επιλέγεται η λύση της ανεξάρτητης αρχής, τι αλλάζει σε σχέση με τις δυνατότητες που θα είχε μια ενισχυμένη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής να επιτελέσει αυτό το έργο, ενδεχόμενα σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού; 4. Τέλος, εαν τελικά η επιλογή της ΡΑΛ διατηρηθεί, οι αρμοδιότητες της θα πρέπει να αφορούν στα ζητήματα του ανταγωνισμού και όχι σε αρμοδιότητες που έχει και ασκεί η σημερινή Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν στην κεντρική δομή. Για παράδειγμα, η ΡΑΛ δεν είναι δυνατό να διαθέτει αρμοδιότητες ως προς την "παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής στο λιμενικό τομέα" γενικά. Συμπερασματικά: Η δημιουργία της ΡΑΛ δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε σχέση με την Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή/και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εάν, ωστόσο, διατηρηθεί στο σχέδιο νόμου, οι αρμοδιότητες της θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στα ζητήματα του ανταγωνισμού. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν στη νέα δομή.